बंद करा

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२१ -२२ नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत अहमदनगर जिल्हयातील ४५१ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना पुस्तके पुरविणेबाबत

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२१ -२२ नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत अहमदनगर जिल्हयातील ४५१ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना पुस्तके पुरविणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२१ -२२ नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत अहमदनगर जिल्हयातील ४५१ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना पुस्तके पुरविणेबाबत

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२१-२२ नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत अहमदनगर जिल्हयातील ४५१ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना पुस्तके पुरविणेबाबत

28/10/2021 14/11/2021 पहा (501 KB)