बंद करा

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे नोव्हेंबर २०२१, डिसेंबर २०२१ व जानेवारी २०२२ अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे नोव्हेंबर २०२१, डिसेंबर २०२१ व जानेवारी २०२२ अखेर
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे नोव्हेंबर २०२१, डिसेंबर २०२१ व जानेवारी २०२२ अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे नोव्हेंबर २०२१, डिसेंबर २०२१ व जानेवारी २०२२ अखेर

23/02/2022 28/02/2023 पहा (250 KB) नोव्हेंबर २०२१ (386 KB) डिसेंबर २०२१ (391 KB) जानेवारी २०२२ (384 KB)