बंद करा

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२२

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२२
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२२

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२२

06/01/2023 31/10/2023 पहा () September 2022 (430 KB) October 2022 (441 KB) November 2022 (438 KB)