बंद करा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर नूतन इमारत व परिसराम‌ध्ये दैनंदिन स्वच्छता व देखभाल करणेसाठी ई- निविदा सूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर नूतन इमारत व परिसराम‌ध्ये दैनंदिन स्वच्छता व देखभाल करणेसाठी ई- निविदा सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर नूतन इमारत व परिसराम‌ध्ये दैनंदिन स्वच्छता व देखभाल करणेसाठी ई- निविदा सूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर नूतन इमारत व परिसराम‌ध्ये दैनंदिन स्वच्छता व देखभाल करणेसाठी ई- निविदा सूचना

28/06/2022 11/07/2022 पहा (206 KB)