बंद करा

खासगी टँकर द्वारे पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा करणे कामी सन २०२२ करिता ई-निविदा पूर्व बैठकीस उपस्थित राहणेबाबत

खासगी टँकर द्वारे पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा करणे कामी सन २०२२ करिता ई-निविदा पूर्व बैठकीस उपस्थित राहणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
खासगी टँकर द्वारे पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा करणे कामी सन २०२२ करिता ई-निविदा पूर्व बैठकीस उपस्थित राहणेबाबत

खासगी टँकर द्वारे पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा करणे कामी सन २०२२ करिता ई-निविदा पूर्व बैठकीस उपस्थित राहणेबाबत

02/03/2022 14/03/2022 पहा (328 KB)