बंद करा

खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस – मौजे चांडगाव, ता. श्रीगोंदा,जि. अहमदनगर येथील कुकडी डावा कालवा वितरिका क्रमांक १४ ची डावी चारी क्रमांक ८अ साठी खाजगी जमीन

खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस – मौजे चांडगाव, ता. श्रीगोंदा,जि. अहमदनगर येथील कुकडी डावा कालवा वितरिका क्रमांक १४ ची डावी चारी क्रमांक ८अ साठी खाजगी जमीन
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस – मौजे चांडगाव, ता. श्रीगोंदा,जि. अहमदनगर येथील कुकडी डावा कालवा वितरिका क्रमांक १४ ची डावी चारी क्रमांक ८अ साठी खाजगी जमीन

खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस – मौजे चांडगाव, ता. श्रीगोंदा,जि. अहमदनगर येथील कुकडी डावा कालवा वितरिका क्रमांक १४ ची डावी चारी क्रमांक ८अ साठी खाजगी जमीन

30/08/2021 14/09/2021 पहा (100 KB)