बंद करा

अहमदनगर येथील शासकीय जमिनीवर खाणपट्टे मंजूर करणेसाठी व डीएसआर साठी पर्यावरण सल्लागाराची नेमणूक भरणे

अहमदनगर येथील शासकीय जमिनीवर खाणपट्टे मंजूर करणेसाठी व डीएसआर साठी पर्यावरण सल्लागाराची नेमणूक भरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अहमदनगर येथील शासकीय जमिनीवर खाणपट्टे मंजूर करणेसाठी व डीएसआर साठी पर्यावरण सल्लागाराची नेमणूक भरणे

अहमदनगर येथील शासकीय जमिनीवर खाणपट्टे मंजूर करणेसाठी व डीएसआर साठी पर्यावरण सल्लागाराची नेमणूक भरणे

30/08/2021 09/09/2021 पहा (565 KB)