बंद करा

अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाळू भूखंडाचे खाणकाम आराखडे तयार करण्यासाठी प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीची नेमणूक करण्याबाबत जाहीर सूचना

अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाळू भूखंडाचे खाणकाम आराखडे तयार करण्यासाठी प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीची नेमणूक करण्याबाबत जाहीर सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाळू भूखंडाचे खाणकाम आराखडे तयार करण्यासाठी प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीची नेमणूक करण्याबाबत जाहीर सूचना

अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाळू भूखंडाचे खाणकाम आराखडे तयार करून त्यास पर्यावरण अनुमतीचे काम करण्यासाठी भारत सरकारने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीची नेमणूक करण्याबाबत जाहीर सूचना

19/09/2018 25/09/2018 पहा (597 KB)