बंद करा

अहमदनगर जिल्हा रोजगार हमी योजनेंतर्गत बाह्यस्त कंत्राटी पध्द्तीने मनुष्यबळ पुरवठा करण्याबाबत

अहमदनगर जिल्हा रोजगार हमी योजनेंतर्गत बाह्यस्त कंत्राटी पध्द्तीने मनुष्यबळ पुरवठा करण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अहमदनगर जिल्हा रोजगार हमी योजनेंतर्गत बाह्यस्त कंत्राटी पध्द्तीने मनुष्यबळ पुरवठा करण्याबाबत

अहमदनगर जिल्हा रोजगार हमी योजनेंतर्गत बाह्यस्त कंत्राटी पध्द्तीने मनुष्यबळ पुरवठा करण्याबाबत

31/07/2020 14/08/2020 पहा (4 MB)