बंद करा

अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी संवर्गाची दिनांक -०१/०१/२०१८ रोजीची सेवाज्येष्ठता यादी

अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी संवर्गाची दिनांक -०१/०१/२०१८ रोजीची सेवाज्येष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी संवर्गाची दिनांक -०१/०१/२०१८ रोजीची सेवाज्येष्ठता यादी

अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी संवर्गाची दिनांक -०१/०१/२०१८ रोजीची सेवाज्येष्ठता यादी

09/03/2022 23/03/2022 पहा (79 KB) अव्वल कारकून (2 MB) मंडळाधिकारी (3 MB)