बंद करा

अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी संवर्गाची ज्येष्ठता यादी दि. ०१/०१/२०१८ ते ३१/१२/२०२० अखेरची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची

अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी संवर्गाची ज्येष्ठता यादी दि. ०१/०१/२०१८ ते ३१/१२/२०२० अखेरची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी संवर्गाची ज्येष्ठता यादी दि. ०१/०१/२०१८ ते ३१/१२/२०२० अखेरची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची

अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी संवर्गाची ज्येष्ठता यादी दि. ०१/०१/२०१८ ते ३१/१२/२०२० अखेरची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची

21/03/2022 02/04/2022 पहा (79 KB) अव्वल कारकून (3 MB) मंडळाधिकारी (3 MB)