बंद करा

अनुसूची- 6 मध्ये मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

अनुसूची- 6 मध्ये मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अनुसूची- 6 मध्ये मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

अनुसूची- 6 मध्ये मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

27/10/2023 31/05/2024 पहा (250 KB) २१६-अकोले(अ. ज.) (382 KB) २१७-संगमनेर (341 KB) २१८-शिर्डी (385 KB) २१९-कोपरगाव (372 KB) २२०-श्रीरामपूर(अ. जा.) (427 KB) २२१-नेवासा (405 KB) २२२-शेवगाव (426 KB) २२३-राहुरी (453 KB) २२४-पारनेर (400 KB) २२५-अहमदनगर शहर (338 KB) २२६-श्रीगोंदा (334 KB) २२७-कर्जत-जामखेड (334 KB)