बंद करा

अकोले नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२१ – अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्धी करणेबाबत

अकोले नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२१ – अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्धी करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अकोले नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२१ – अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्धी करणेबाबत

अकोले नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक 2021 – अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्धी करणेबाबत

29/11/2021 22/12/2021 पहा (374 KB)