बंद करा

अकोले नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ – प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्धी प्रकटन

अकोले नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ – प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्धी प्रकटन
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अकोले नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ – प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्धी प्रकटन

अकोले नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ – प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्धी प्रकटन

15/02/2021 28/02/2021 पहा (164 KB)