बंद करा

अंतिम ज्येष्ठता सूची – २०२१

अंतिम ज्येष्ठता सूची – २०२१
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अंतिम ज्येष्ठता सूची – २०२१

अंतिम ज्येष्ठता सूची – २०२१

संवर्ग – तलाठी, महसूल सहाय्यक, वाहनचालक, शिपाई, पहारेकरी, स्वच्छक

17/03/2021 30/04/2021 पहा (196 KB) Cadre-Talathi (8 MB) Cadre-Revenue Assistant (8 MB) Cadre-Driver (847 KB) Cadre-Peon (2 MB) Cadre-Watchman (726 KB) Cadre-Sweeper (630 KB)