निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
2018-2019 वर्षासाठी 5 वाळू घाटासाटी अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव ( द्वितीय फेरी )

2018-2019 वर्षासाठी 5 वाळू घाटासाटी अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव ( द्वितीय फेरी )

15/03/2019 31/03/2019 पहा (189 KB)
2018-2019 वर्षासाठी 5 वाळू स्पॉटसाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव

2018-2019 वर्षासाठी 5 वाळू स्पॉटसाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव

27/02/2019 12/03/2019 पहा (904 KB)
ड्रोन कॅमेरा द्वारे अनधिकृत वाळू उपसा प्रतिबंध करणेसाठी उपाययोजना

ड्रोन कॅमेरा द्वारे अनधिकृत वाळू उपसा प्रतिबंध करणेसाठी उपाययोजना

14/01/2019 21/01/2019 पहा (3 MB)
अनधिकृत वाळू उपसा/वाहतुकीस निर्बंध घालण्याकरिता ड्रोन कॅमेरा बसविण्याबाबत

अनधिकृत वाळू उपसा/वाहतुकीस निर्बंध घालण्याकरिता ड्रोन कॅमेरा बसविण्याबाबत

31/12/2018 04/01/2019 पहा (949 KB)
हमाल कंत्राट ई-निविदा सूचना जानेवारी २०१९ ते ऑगष्ट २०१०

हमाल कंत्राट ई-निविदा सूचना जानेवारी २०१९ ते ऑगष्ट २०१०

29/11/2018 17/12/2018 पहा (3 MB)
जिल्हा सेतू समिती साठी वाहन भाडेतत्वावर घेणेबाबत

जिल्हा सेतू समिती साठी वाहन भाडेतत्वावर घेणेबाबत

06/12/2018 13/12/2018 पहा (807 KB)
अहमदनगर पिण्याचे पाणी वाहतूक ई-निविदा सूचना -द्वितीय मुदतवाढ

अहमदनगर पिण्याचे पाणी वाहतूक ई-निविदा सूचना -द्वितीय मुदतवाढ

05/12/2018 12/12/2018 पहा (36 KB)
किऑक्स मशीन (KIOSK MACHINE) साठी दरपत्रके मागविणेबाबत

किऑक्स मशीन साठी दरपत्रके मागविणेबाबत

05/12/2018 12/12/2018 पहा (2 MB)
टँकर निविदा सन २०१९ साठी निविदेतील अट क्र. १६ चे शुद्धीपत्रक

टँकर निविदा सन २०१९ साठी निविदेतील अट क्र. १६ चे शुद्धीपत्रक

03/12/2018 04/12/2018 पहा (55 KB)
टँकर निविदा प्रथम मुदतवाढ 27/11/2018 04/12/2018 पहा (134 KB)