जेष्ठता यादी

जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (वाहनचालक)

अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (वाहनचालक)

04/01/2019 14/07/2019 पहा (1 MB)
अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (शिपाई)

अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (शिपाई)

04/01/2019 14/07/2019 पहा (4 MB)
अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (पहारेकरी)

अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (पहारेकरी)

04/01/2019 14/07/2019 पहा (573 KB)
अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (स्वच्छक)

अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९  (स्वच्छक)

04/01/2019 14/07/2019 पहा (640 KB)
अनुकंपा तत्वावर उमेदवारांची प्रतीक्षासूची माहे फेबुवारी 2019

अनुकंपा तत्वावर उमेदवारांची प्रतीक्षासूची माहे फेबुवारी 2019

07/03/2019 05/05/2019 पहा (379 KB)
अनुकंपा तत्वावरील जिल्हास्तरीय जेष्ठता सूची माहे नोव्हेंबर २०१८

अनुकंपा तत्वावरील जिल्हास्तरीय जेष्ठता सूची माहे नोव्हेंबर २०१८

15/12/2018 15/02/2019 पहा (379 KB)
जिल्हास्तरीय सामाईक जेष्ठता प्रतीक्षासूची वर्ग-३ माहे ऑक्टोबर २०१८ अखेर

जिल्हास्तरीय सामाईक जेष्ठता प्रतीक्षासूची वर्ग-३ माहे ऑक्टोबर २०१८ अखेर

19/11/2018 19/01/2019 पहा (417 KB)
प्रारूप जेष्ठता यादी १-१-२०१९ (लिपिक)

प्रारूप जेष्ठता यादी १-१-२०१९ (लिपिक)

04/01/2019 14/01/2019 पहा (3 MB)
प्रारूप जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (तलाठी)

प्रारूप जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (तलाठी)

04/01/2019 14/01/2019 पहा (5 MB)
तलाठी अंतिम जेष्ठता यादी

मुळ अर्ज क्र. 354/ 2015 च्या अनुषंगाने एस एस डी व आर क़्यु टी नियमांच्या आधारे तलाठी संवर्ग प्रसिध्द दि. 1/1/2017  रोजीची सुधारित अंतिम जेष्ठता यादी

13/12/2017 31/12/2018 पहा (6 MB)