जेष्ठता यादी

शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (स्वच्छक)

अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९  (स्वच्छक)

04/01/2019 14/07/2019 डाउनलोड (640 KB)
अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (पहारेकरी)

अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (पहारेकरी)

04/01/2019 14/07/2019 डाउनलोड (573 KB)
अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (शिपाई)

अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (शिपाई)

04/01/2019 14/07/2019 डाउनलोड (4 MB)
अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (वाहनचालक)

अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (वाहनचालक)

04/01/2019 14/07/2019 डाउनलोड (1 MB)
अनुकंपा तत्वावरील जिल्हास्तरीय जेष्ठता सूची माहे नोव्हेंबर २०१८

अनुकंपा तत्वावरील जिल्हास्तरीय जेष्ठता सूची माहे नोव्हेंबर २०१८

15/12/2018 15/02/2019 डाउनलोड (379 KB)
जिल्हास्तरीय सामाईक जेष्ठता प्रतीक्षासूची वर्ग-३ माहे ऑक्टोबर २०१८ अखेर

जिल्हास्तरीय सामाईक जेष्ठता प्रतीक्षासूची वर्ग-३ माहे ऑक्टोबर २०१८ अखेर

19/11/2018 19/01/2019 डाउनलोड (417 KB)
संग्रह