बंद करा

जेष्ठता यादी

जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
District Level Common Seniority Waiting List Class 3, End of October 2020 20/11/2020 21/02/2021 पहा (353 KB)
लिपीक-टंकलेखक संवर्गाची दि. 01-01-2020 रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची

लिपीक-टंकलेखक संवर्गाची दि. 01-01-2020 रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची

23/10/2020 31/12/2020 पहा (7 MB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे सेप्टेंबर 2020

जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे सेप्टेंबर 2020

19/10/2020 31/12/2020 पहा (371 KB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे ऑगस्ट 2020

जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे ऑगस्ट 2020

19/10/2020 31/12/2020 पहा (371 KB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे जुलै 2020

जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे जुलै 2020

19/10/2020 31/12/2020 पहा (362 KB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे जून 2020

जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे जून 2020

19/10/2020 31/12/2020 पहा (362 KB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे मे 2020

जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे मे 2020

19/10/2020 31/12/2020 पहा (382 KB)
संग्रह