बंद करा

जेष्ठता यादी

जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे जानेवारी ते एप्रिल 2021 अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे जानेवारी ते एप्रिल 2021 अखेर

01/01/2021 01/05/2023 पहा (250 KB) January 2021 (380 KB) February 2021 (387 KB) March 2021 (387 KB) April 2021 (385 KB)
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे डिसेंबर 2020 अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे डिसेंबर 2020 अखेर

01/02/2021 01/02/2022 पहा (378 KB)
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे नोव्हेंबर २०२० अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे नोव्हेंबर २०२० अखेर

18/12/2020 28/12/2021 पहा (375 KB)
संग्रह