बंद करा

मौजे मल्हारवाडी, ता. राहुरी गट नं. 183/1 आदिवासी व्यक्तीने धारण केलेली जमिन विक्रीस परवानगी मिळणेबाबत

मौजे मल्हारवाडी, ता. राहुरी गट नं. 183/1 आदिवासी व्यक्तीने धारण केलेली जमिन विक्रीस परवानगी मिळणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
मौजे मल्हारवाडी, ता. राहुरी गट नं. 183/1 आदिवासी व्यक्तीने धारण केलेली जमिन विक्रीस परवानगी मिळणेबाबत

नमुना अ ची नोटीस – मौजे मल्हारवाडी ता. राहुरी गट नं.183/1 क्षेत्र 0.00 हे आर पो. ख. 4.79 हे आर आकार इ 5.5 पै हि आदिवासी व्यक्तीने धारण केलेली जमिन बिगर आदिवासी व्यक्तीस विक्रीस परवानगी मिळणेबाबत म. ज. म. अ. नियम 1975 नियम 3 अन्वये नमुना ‘अ’ ची नोटीस बाबत

22/03/2019 22/04/2019 पहा (1 MB)