तहसील कार्यालय

जिल्हयातील 14 तालुक्यांची विभागणी खालीलप्रमाणे सात उपविभागात केलेली आहे.

उपविभागीय अधिकारी, नगर

अ.न. नाव पद
1  श्री. अप्पासाहेब शिंदे  तहसीलदार, नगर
2  श्री. उमेश पाटील  तहसीलदार, नेवासा

उपविभागीय अधिकारी, कर्जत

अ.न. नाव पद
1 श्री. विशाल अरुण नाईकवाडे तहसीलदार, जामखेड
2 श्री. किरण सताव पाटील तहसीलदार, कर्जत

उपविभागीय अधिकारी, पाथर्डी

अ.न. नाव पद
1  श्री. दीपक पाटील  तहसीलदार, शेवगाव
2  श्री. नामदेव पाटील  तहसीलदार, पाथर्डी

उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा

अ.न. नाव पद
1  श्रीमती भारती सागरे  तहसीलदार, पारनेर
2  श्री. महेंद्र माळी  तहसीलदार, श्रीगोंदा

उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर

अ.न. नाव पद
1  श्री. साहेबराव सोनावणे  तहसीलदार, संगमनेर
2  श्री. मुकेश कांबळे  तहसीलदार, अकोले

उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी

अ.न. नाव पद
1  श्री. माणिक आहेर  तहसीलदार, राहाता
2  श्री. किशोर कदम  तहसीलदार, कोपरगाव

उपविभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर

अ.न. नाव पद
1  श्री. सुभाष दळवी  तहसीलदार, श्रीरामपूर
2  श्री. अनिल दौंडे  तहसीलदार, राहुरी