बंद करा

तहसील कार्यालय

जिल्हयातील 14 तालुक्यांची विभागणी खालीलप्रमाणे सात उपविभागात केलेली आहे.

उपविभागीय अधिकारी, नगर

अ.न. नाव पद
1  श्री. उमेश पाटील  तहसीलदार, नगर
2  श्री. रुपेश सुराणा  तहसीलदार, नेवासा

उपविभागीय अधिकारी, कर्जत

अ.न. नाव पद
1 श्री. विशाल नाईकवाडे तहसीलदार, जामखेड
2 श्री. नानासाहेब आगळे तहसीलदार, कर्जत

उपविभागीय अधिकारी, पाथर्डी

अ.न. नाव पद
1   श्रीमती अर्चना भाकड  तहसीलदार, शेवगाव
2  श्री. शाम वाडकर  तहसीलदार, पाथर्डी

उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा

अ.न. नाव पद
1  श्रीमती. ज्योती देवरे  तहसीलदार, पारनेर
2  श्री. प्रदीप पवार  तहसीलदार, श्रीगोंदा

उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर

अ.न. नाव पद
1  श्री. अमोल निकम  तहसीलदार, संगमनेर
2  श्री. मुकेश कांबळे  तहसीलदार, अकोले

उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी

अ.न. नाव पद
1  श्री. कुंदन हिरे  तहसीलदार, राहाता
2  श्री. योगेंद्र चंद्रे  तहसीलदार, कोपरगाव

उपविभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर

अ.न. नाव पद
1  श्री. प्रशांत पाटील  तहसीलदार, श्रीरामपूर
2  श्री. मोहमद शेख  तहसीलदार, राहुरी