बंद करा

पाऊस

अहमदनगर जिल्हयाचे हवामान साधारणपणे उष्ण व कोरडे आहे. महाराष्ट्रात अहमदनगर जिल्हा प्रामुख्याने अवर्षण प्रवण क्षेञ म्हणून ओळखला जातो. अहमदनगर जिल्हयाचे पर्जन्यमान अनिश्चित स्वरुपाचे असून पर्जन्याची वाटणी असमान आहे. अकोले व संगमनेर तालुक्याच्या पश्चीम भागातील सरासरी पर्जन्यमान इतर तालुक्यापेक्षा जास्त आहे. पण तेही नियमित नाही.

1981 ते 1989 या वर्षांतील  तालुकानिहाय / वर्षनिहाय पावसाची आकडेवारी
(जून ते ऑक्टोबर) (आकडेवारी  मी.मी.. मध्ये )

अ.न. तालुक्याचे नाव सरासरी पाऊस सरासरी पाऊस 1981 सरासरी पाऊस 1982 सरासरी पाऊस 1983 सरासरी पाऊस 1984 सरासरी पाऊस 1985 सरासरी पाऊस 1986 सरासरी पाऊस 1987 सरासरी पाऊस 1988 सरासरी पाऊस 1989
1 अकोले 508.9 404.0 396.0 445.0 374.0 184.0 244.0 296.0 734.0 444.0
2 संगमनेर 416.6 459.0 315.0 363.0 204.0 204.0 260.0 306.0 461.0 558.0
3 श्रीरामपूर 464.0 880.0 373.0 668.0 350.0 392.0 335.0 582.0 546.0 585.0
4 कोपरगाव 440.2 420.0 389.0 531.0 518.0 300.0 319.0 460.0 575.0 594.0
5 राहुरी 455.0 639.0 434.0 665.0 427.0 301.0 242.0 533.0 725.0 524.0
6 नेवासा 531.3 366.0 185.0 701.0 407.0 302.0 375.0 488.0 583.0 593.0
7 शेवगाव 584.6 314.0  407.0 563.0 309.0  247.0 422.0 596.0 824.0 730.0
8 पाथर्डी 580.4 483.0 346.0  927.2 351.0 824.0 318.0 714.0 807.0 701.0
9 पारनेर 486.9 622.0 869.0  540.0 575.0 714.0 313.0 472.0 738.0 713.0
10 श्रीगोंदा 448.6 614.0 438.0 521.6 496.0 359.0 460.0 497.0 531.0 610.0
11 कर्जत 493.0 542.0 552.0  779.0 532.0  456.0 637.0 432.0 689.0 864.0
12 जामखेड 583.3 527.0 555.0 1341.0  727.0 540.0 872.0 996.0 1040.0 920.0
13 नगर 531.1 639.0 520.0 786.0 497.0 400.0 498.0 827.0 772.0 914.0
एकूण 6523.9 6909.0 5779.0 8830.8 5767.0 5223.0 5295.0 7199.0 9025.0 8750.0
सरासरी 501.8 531.5 444.5 679.3 443.6 401.8 407.3 553.8 694.2 673.1

1990ते 1999 या वर्षांतील  तालुकानिहाय / वर्षनिहाय पावसाची आकडेवारी
(जून ते ऑक्टोबर) (आकडेवारी  मी.मी. मध्ये )

अ.न. तालुक्याचे नाव सरासरी पाऊस सरासरी पाऊस 1990 सरासरी पाऊस 1991 सरासरी पाऊस 1992 सरासरी पाऊस 1993 सरासरी पाऊस 1994 सरासरी पाऊस 1995 सरासरी पाऊस 1996 सरासरी पाऊस 1997 सरासरी पाऊस 1998 सरासरी पाऊस 1999
1 अकोले 508.9 503.0 544.0 404.5 636.3 509.8 374.0 620.0 587.0 814.5 403.0
2 संगमनेर  416.6  445.0  450.0  342.0  435.0  416.6  290.0  566.0  402.0  489.0  348.0
3 श्रीरामपूर  464.0  752.0  401.0  456.0  566.0  463.9  508.0  611.0  312.0  819.0  315.0
4 कोपरगाव  440.2  499.0  296.0  418.0  408.0  440.2  321.0  537.0  290.0  582.0  384.0
5 राहुरी  455.0  788.0  466.0  407.0  548.0  455.0  642.0  555.0  345.0  585.0  581.0
6 नेवासा  531.3  786.0  395.0  380.0  447.0  531.3  664.0  623.0  312.0  681.0  461.0
7 शेवगाव  584.6  697.0  391.0  369.0  519.0  584.6  363.0  782.0  226.0  780.0  366.0
8 पाथर्डी  580.4  716.0  485.0  434.5  720.0  571.6  533.0  932.0  448.0  1095.0  360.0
9 पारनेर  486.9  630.0  442.0  551.0  696.0  486.9  259.0  656.0  361.0  702.0  245.0
10 श्रीगोंदा  448.6  614.0  438.0  521.6  496.0  359.0  460.0  497.0  531.0  610.0  571.0
11 कर्जत  493.0  597.0  391.0  352.0  651.0  493.0  498.0  514.0  328.0  920.0  405.0
12 जामखेड  583.3  523.0  480.0  603.2  823.0  583.3  570.0  922.0  427.0  1070.0  409.0
13 नगर  531.1  1446.0  950.0  572.0  655.0  531.1  372.0  710.0  347.0  730.0  479.0
एकूण  6523.9  9068.0  6095.0  5666.2  7591.3  6515.9  6117.0  8628.0  4846.0  10093.5  5327.0
 सरासरी  501.8  697.5  468.8  435.9  583.9  501.2  470.5  663.7  372.8

2000ते 2004 या वर्षांतील  तालुकानिहाय / वर्षनिहाय पावसाची आकडेवारी
(जून ते ऑक्टोबर) (आकडेवारी  मी.मी. मध्ये )

अ.न. तालुक्याचे नाव सरासरी पाऊस सरासरी पाऊस 2000 सरासरी पाऊस 2001 सरासरी पाऊस 2002 सरासरी पाऊस 2003 सरासरी पाऊस 2004
1. अकोले 508.9  439 473  445  489 1074
2. संगमनेर 416.6 528 337 459 380 570
3. श्रीरामपूर 464.0 354  341  391  313 485
4. कोपरगाव 440.2 428 360 366 280 428
5. राहुरी  455.0 587  358 302  299 509
6. नेवासा  531.3  516  312  305  219  508
7. राहाता   441.0  525  413  385  249  490
8. शेवगाव   584.6  531   349  449  320  715
9. पाथर्डी  580.4 471 332 502 476 595
10. पारनेर  486.9 456 384 438 190 695
11. श्रीगोंदा  448.6  392  352  334  87  527
12. कर्जत  493.0 400 495 436 281 565
13. जामखेड  583.3 661 333 561 460 570
 14. नगर  531.1 580 380 394 199 518
एकूण  6523.9  6868   5219  5766  4242  8249
सरासरी   501.8  490.57  372.78   411.85   303   589.21

2005 ते 2014 या वर्षांतील  तालुकानिहाय / वर्षनिहाय पावसाची आकडेवारी
(जून ते ऑक्टोबर) (आकडेवारी  मी.मी. मध्ये )

अ.न. तालुक्याचे नाव सरासरी पाऊस सरासरी पाऊस 2005 सरासरी पाऊस 2006 सरासरी पाऊस 2007 सरासरी पाऊस 2008 सरासरी पाऊस 2009 सरासरी पाऊस 2010 सरासरी पाऊस 2011 सरासरी पाऊस 2012 सरासरी पाऊस 2013 सरासरी पाऊस 2014
1 अकोले 493.6 1080 1090 913 1006 549 829 500 648 767 733
2  संगमनेर 416.6 518 576 478 487 329 572 240 496.2 378.3 391.7
3 कोपरगाव 440.2 396 557 587 401 333 644 455 402 413.3 273
4 श्रीरामपूर 469.9 541 745 583 503 485 853 636 408 504 491
5 राहुरी 479.7 465 777 656 651 551 866 589 513 501.4 321.9
6 नेवासा 531.3 479 629 391 591 456 860 474 502.5 489.4 337
7 राहाता 440.2 588 690 523 385 337 814 395 548 690.4 327.5
8 नगर 524.3 491 798 631 648 563 791 374 224.8 563.3 429
9 शेवगाव 563 464 703 450 473 633 824 741 276 668 379
10 पाथर्डी 550.8 451 751 488 625 620 932 614 250 622 414
11 पारनेर 473.9 524 843 388 388 464 604 368 248.5 544 176
12 कर्जत 505 606 746 401 763 710 729 413 245 676 343.7
13 श्रीगोंदा 448.6 484 505 675 448 499 710 326 258 777 268
14 जामखेड 626 634 906 628 715 615 770 712 345 682 464.8
सरासरी 497.4 551.5 736.9 556.5 577.4 510.3 771.3 488.4 383.21 591.13 382.11