जिल्हाधिकारी कार्यालय

जिल्हाधिकारी

जिल्ह्यातील प्रशासकीय आणि कार्यात्मक मुख्याधिकारी असल्याने जिल्ह्यातील विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचे कार्य सोपवले जाते. जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख जिल्हाधिकारी / जिल्हा न्यायदंडाधिकारी आहेत.त्यांना एकूण जिल्हा प्रशासन हे सोपवण्यात आले आहे ज्यात ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषदे, पंचायत समित्या, ठराविक सहकारी संस्था, विधानसभा आणि संसदीय निवडणूक, रोजगार हमी योजना, पुनर्वसन यासारख्या विविध निवडणुका आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचा, नागरी पुरवठा, भूसंपादन व इतर विकासात्मक उपक्रम याचा समावेश आहे.

अ.न. नाव पद
1 श्री. राहुल द्विवेदी (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी
2 श्री. पी.एल. सोरमारे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
3 श्री. प्रशांत पाटील निवासी उपजिल्हाधिकारी

उपजिल्हाधिकारी

अ.न. नाव पद
 1 रिक्त  उपजिल्हाधिकारी महसूल
2  श्री.जितेंद्र वाघ उपजिल्हाधिकारी  (रोजगार हमी )
3 श्री.महेश पाटील जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी
4 श्रीमती जयश्री माळी  जिल्हा पुरवठा अधिकारी
5  श्री. जितेंद्र पाटील  उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी
6  रिक्त  विशेष भूसंपादन अधिकारी – 1
7  रिक्त विशेष भूसंपादन अधिकारी 3
8  श्री. उदय किसवे विशेष भूसंपादन अधिकारी 7
9  श्री.पंकज चौबळ विशेष भूसंपादन अधिकारी 13
10 श्री. शाहूराज मोरे विशेष भूसंपादन अधिकारी 14
11 श्री.अजय मोरे विशेष भूसंपादन अधिकारी 15

तहसीलदार

अ.न. नाव पद
 1 श्री. सुधीर पाटील तहसीलदार, महसूल शाखा
 2 श्री.शरद घोरपडे तहसीलदार, भूसुधार शाखा
 3 रिक्त तहसीलदार, सामान्य प्रशासन
 4 श्री.किरण सावंत पाटील अन्नधान्य वितरण अधिकारी
 5 श्रीमती भारती सागरे तहसीलदार , संजय गांधी योजना
 6 श्री. सुनील सैंदाणे सहायक  जिल्हा पुरवठा अधिकारी
 7 श्रीमती हेमा बडे तहसीलदार, निवडणूक
 8 श्री.कैलाश पवार कार्यकारी दंडाधिकारी

अंतर्गत लेखा परीक्षण

अ.न. नाव पद
 1  श्री. महेश कावरे  लेखाधिकारी , आलेप , जमा शाखा
 2  श्री. राजेंद्र येळीकर  लेखाधिकारी, आलेप, खर्च शाखा