उप विभागीय अधिकारी

जिल्हयाची विभागणी खालीलप्रमाणे सात उपविभागात केलेली आहे.

अ.न. नाव पद
1  श्रीमती उज्वला गाडेकर  उपविभागीय अधिकारी, नगर
2 श्रीमती अर्चना नष्टे उपविभागीय अधिकारी, कर्जत
3 श्री. देवदत्त केकाण  उपविभागीय अधिकारी , पाथर्डी
4 श्री. संजय बागडे  उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा
5  श्री. शशिकांत मंगरुळे  उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर
6  श्री. गोविंद शिंदे  उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी
7  श्री. तेजस चव्हाण  उपविभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर