बंद करा

जिल्हाधिकारी परिचय

Collector Profile

जिल्हाधिकारी

जिल्हा अहमदनगर
महाराष्ट्र राज्य
भारत
पिन  : ४१४००१  दुरध्वनी : ९१-२४१-२३४५००१ (कार्यालय)  फॅक्स : ९१-२४१-२३२२४३२
इमेल:collector.ahmednagar[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

 

डॉ. राजेंद्र बी. भोसले, भा.प्रा.से.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
आयएएस बॅच : २००८
कॅडर : महाराष्ट्र
सद्य पदाच्या नियुक्तीची तारीख : २१/१०/२०२०

अनुभव

अ.न. पद विभाग / कार्यालय कालावधी (पासून-पर्यंत )
 १ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, सांगली ३०-०४-२०१६ to २६-०४-२०१७
 २ जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, सोलापूर महसूल आणि वन विभाग ,महाराष्ट्र शासन २७-०४-२०१७ to २०-०१-२०२०
 ३ सह व्यवस्थापकीय संचालक एम.एस.ई.डी.सी.एल. कल्याण ३१-०१-२०२० to १४-०२-२०२०
 ४ अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, पुणे पुणे विभाग, पुणे १५-०२-२०२० to २०-१०-२०२०
 ५ जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी,  अहमदनगर महसूल आणि वन विभाग ,महाराष्ट्र शासन २१-१०-२०२०