बंद करा

जिल्हाधिकारी परिचय

Collector Sir

जिल्हाधिकारी

जिल्हा अहमदनगर
महाराष्ट्र राज्य
भारत
पिन  : ४१४००१  दुरध्वनी : ९१-२४१-२३४५००१ (कार्यालय)  फॅक्स : ९१-२४१-२३२२४३२
इमेल : collector.ahmednagar[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

 

श्री.  सिद्धाराम सालीमठ (भा.प्र.से.)
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
आयएएस बॅच : २०११
कॅडर : महाराष्ट्र
सद्य पदाच्या नियुक्तीची तारीख : १५/०२/२०२३
अनुभव

अ.न. पद विभाग / कार्यालय कालावधी (पासून-पर्यंत )
 १ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, पालघर २१-०९-२०२० ते १३-१०-२०२२
 २ जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी,  अहमदनगर महसूल आणि वन विभाग, महाराष्ट्र शासन १५-०२-२०२३