बंद करा

शासकीय जमीन वाटप आदेश – संगमनेर

अ.क्र. तालुका गाव गट नंबर/ सर्व्‍हे नंबर क्षेत्र कोणास वाटप केले प्रयोजन आदेश क्रमांक व दिनांक फाईल
1 संगमनेर जोर्वे ग.नं.263 18 आर श्री.संजय रावसाहेब दिघे व इतर – 2 शेतीपूरक व्‍यवसायासाठी अतिक्रमण नियमित केले आहे. क्रमांक मह/कार्या जमीन 2अ/915/2013 दि.21.09.2013 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
2 संगमनेर गुंजाळवाडी 111/1 2 हेक्‍टर मा.जिल्‍हा व अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश, संगमनेर न्‍यायाधिशांचे निवासासाठी क्र.मह/कार्या/जमिन/2अ/790/2010 दि.18.09.2010 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
3 संगमनेर संगमनेर स.नं.675/4 मुख्‍याध्‍यापक, ज्ञानमाता विदयालय,संगमनेर शाळेच्‍या इमारतीसाठी No.RB.WS.V.ELD/65 ,Dt.11.05.1965 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
4 संगमनेर घुलेवाडी ग.नं.279 1116.90 चौ.मी. श्री.प्रविण छबु भावसार सिनेमागृहाचे अतिक्रमण नियमित केले आहे. क्र.मह.कार्या. 3क/1022/2005 दि.26.04.2006 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
5 संगमनेर चिकणी 336 एकर श्री.अंबादास अण्‍णा वर्पे व इतर-54 शेतीसाठी No.RB.105-IV-915/73 Dt.17.04.1973 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
6 संगमनेर शिबलापूर ग.नं.153 10 आर कार्यकारी संचालक, संगमनेर भाग सहकारी साखर कारखाना लि.संगमनेर गट ऑफिस कामासाठी क्रमांक मह/कार्या/3अ/93/2004 दि.17.02.2004 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
7 संगमनेर शिबलापूर ग.नं.153 1 हे.20 आर सचिव, प्रवरा एज्‍युकेशन सोसायटी, प्रवरानगर ता.राहता शाळेच्‍या क्रिडांगणासाठी No.Desk.III-A/791/2003 Dt.22.09.2003 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
8 संगमनेर चिखली स.नं.46 3 हे.23 आर श्री.तुकाराम गुंजाळ (माजी सैनिक) शेतीसाठी No.RB.FOR-IV-366/73 Dt.21.12.1973 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
9 संगमनेर मनोली स.नं.38 8 एकर 1 आर श्रीम.मंजाबाई दगडु पिंपळे शेतीसाठी No.RB.WS.IV-2037-71 Dt.20.01.72 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
10 संगमनेर संगमनेर सि.स.नं.2039 41 X 14 चौ.फुट श्री.बी.एल.काटे राहणेसाठी No.LND/6/153 Dt.06.08.58 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
11 संगमनेर संगमनेर खु. गावठाण 60 X 50 चौ.फुट श्री.दादु गंगाराम रोहमारे राहणेसाठी No.R.B.U.S. V 1984/1965 Dt.14.10.1965 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
12 संगमनेर निमगांव जाळी सि.स.नं.434 225 चौ.मी. सचिव, के.आर. जोंधळे, कृषी व ग्राम विकास सेवाभावी संस्‍था निमगांव जाळी व्‍यायामशाळी व वाचनालयासाठी क्रमांक मह.कार्या.2ब/374/2003 दि.22.05.2003 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
13 संगमनेर औरंगपूर ग.नं.1/1 2400 चौ.फुट प्रकल्‍प संचालक, जिल्‍हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर घरकुल बांधणेसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/05/2019 दि.17.01.2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,5एमबी)
14 संगमनेर चिकणी ग.नं.1 4000 चौ.फुट प्रकल्‍प संचालक, जिल्‍हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर घरकुल बांधणेसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/04/2019 दि.17.01.2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
15 संगमनेर रायते ग.नं.32/2 300 चौ.फुट प्रकल्‍प संचालक, जिल्‍हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर घरकुल बांधणेसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/01/2019 दि.17.01.2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
16 संगमनेर खराडी ग.नं.74 8400 चौ.फुट प्रकल्‍प संचालक, जिल्‍हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर घरकुल बांधणेसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/02/2019 दि.17.01.2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
17 संगमनेर शिबलापूर ग.नं.153/1 3200 चौ.फुट प्रकल्‍प संचालक, जिल्‍हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर घरकुल बांधणेसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/03/2019 दि.17.01.2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
18 संगमनेर गुंजाळवाडी स.नं.196/(13) व स.नं.196/13/1 1 हेक्‍टर मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी,जि.प.अहमदनगर साठवण तलाव व जलशुध्‍दीकरणासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/599/2017 दि.23.05.2017 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
19 संगमनेर सुकेवाडी स.नं.195/13 297.28 चौ.मी. सेक्रेटरी,सहयाद्री बहुजन विदया प्रसारक समाज, संगमनेर शाळेच्‍या इमारतीसाठी अतिक्रमण नियमित क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/1102/2014 दि.01.12.2014 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
20 संगमनेर अंभोरे ग.नं.115 24 आर सेक्रेटरी,सहयाद्री बहुजन विदया प्रसारक समाज, संगमनेर शाळेच्‍या इमारतीसाठी अतिक्रमण नियमित केले आहे. क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/912/2014 दि.13.10.2014 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
21 संगमनेर वडगांवपान 161 6 हे.22 आर सचिव, कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती,संगमनेर उपबाजारसाठी क्रमांक मह/कार्या जमीन 2अ/1174/2014 दि.13.10.2014 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
22 संगमनेर बोटा ग.नं.678 3500 चौ.मी. सेक्रेटरी, गणेश बहुजन विदया प्रसारक संस्‍था, बोटा शाळेचे क्रिडांगणव जिमखान्‍यासाठी No.Desk.III.A.CR.760/84,1243/85 Dt.12.08.1985 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
23 संगमनेर बोटा ग.नं.678 4000 चौ.मी. सेक्रेटरी, गणेश बहुजन विदया प्रसारक संस्‍था, बोटा शाळेचे इमारतीसाठी No.Desk.III.A.CR.760/84/1242/85 Dt.12.08.1985 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
24 संगमनेर निमगांव बु. ग.नं.4 29 आर मुख्‍याध्‍यापक, श्री.ज्ञानेश्‍वर इंग्लिश स्‍कुल, निमगांव बु. शाळेसाठी No.RB/Desk/III-A/1463/1997 Dt.09.12.1997 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
25 संगमनेर नान्‍नजदुमाला ग.नं.459 35 आर सेक्रेटरी,सहयाद्री बहुजन विदया प्रसारक समाज, संगमनेर शाळेच्‍या इमारतीसाठी अतिक्रमण नियमित केले आहे. क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/7/2018 दि.15.12.2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
26 संगमनेर राजापूर ग.नं.2/38 1 हे.09 आर श्री.वसंत पांडुरंग देशमुख शेतीसाठी अतिक्रमण नियमित केले आहे. क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/31/2019 दि.10.12.2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
27 संगमनेर पिंपळगांव देपा 588 एकर 6 एकर श्री.बाजी रामा दुधवाडे व इतर 47 शेतीसाठी No.RB-FOR-WS-10-4849/73 Dt.03.07.74 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,10एमबी)
28 संगमनेर निमगांव बु. ग.नं.4 मुख्‍याध्‍यापक, श्री.ज्ञानेश्‍वर इंग्लिश स्‍कुल, निमगांव बु. शाळेचे क्रिडांगणासाठी No.RB/Desk/III-A/1462/1997 Dt.09.12.1997 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
29 संगमनेर खांबे ग.नं.188 40 आर कार्यकारी अभियंता, (स्‍था) स्‍थापत्‍य विभाग महावितरण, नाशिक 33/11 के.व्‍ही. उपक्रेंद्रासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/27/2019 दि.20.08.2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
30 संगमनेर राजापूर 02-Jan 14400 चौ.मी. चेअरमन, प्रागतीक शिक्षण संस्‍था राजापूर शैक्षणिक प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमित केले आहे. क्रमांक मह/कार्या/जमीन 2अ/222/2013 दि.  .03.2013 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
31 संगमनेर घुलेवाडी 46/1 5 हे.23 आर मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, अमृतवाहिनी शेती व शिक्षण विकास संस्‍था, अमृतनगर शैक्षणिक प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमित केले आहे. क्रमांक मह/कार्या/जमीन 2अ/159/2013 दि.21.02.2013 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
32 संगमनेर घुलेवाडी 25-Jan 60 आर कार्यकारी संचालक, संगमनेर भाग संगमनेर सहकारी साखर कारखाना अमृतनगर पेट्रोल व डिझेल पंपाचे वाणिज्‍य वापरास परवानगी दिली आहे. क्रमांक मह/कार्या/जमीन 2अ/751/2012 दि.24.09.2012 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ.2एमबी)
33 संगमनेर वेल्‍हाळे ग.नं.188/2 1 हे.30 आर महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्रामोदयोग मंडळ, मुंबई वाणिज्यिक वापरासाठी क्र.मह/कार्या जमीन 2अ/850/2012 दि.07.12.2012 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
34 संगमनेर कोल्‍हेवाडी सि.स.नं.434 474.09 चौ.मी. श्री.दत्‍तात्रय निवृत्‍ती खुळे निवाससाठी अतिक्रमण नियमित केले आहे. क्रमांक मह/कार्या जमीन 2अ/1312/2013 दि.31.12.2013 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
35 संगमनेर बोटा ग.नं.54 26 आर मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.अहमदनगर आठवडे बाजारासाठी क्रमांक मह/कार्या जमीन 2अ/728/2013 दि.26.07.2013 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
36 संगमनेर रहिमपूर ग.नं.11/3 2 आर मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.अहमदनगर राष्‍ट्रीय पेयजल योजने अंतर्गत विहीरीसाठी क्रमांक मह/कार्या जमीन 2अ/1228/2013 दि.03.12.2013 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
37 संगमनेर संगमनेर खु. ग.नं.96 3 आर कार्यकारी अभियंता, परिसर अभियांत्रिकी बांधकाम विभाग, श्रीरामपूर प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेसाठी क्र/मह/कर्या/22/1366/90 दि.25.11.90 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
38 संगमनेर औरंगपूर गावठाण 50 X 50 चौ.फुट चेअरमन, जॉर्इन्‍ट फार्मिंग को-ऑपरेटिव्‍ह सोसायटी, औरंगपूर गोडाऊन बांधकामासाठी No.RB.W.S.V 1251/63 Dt.11.10.63 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
39 संगमनेर मिर्झापूर स.नं.6,7,14,15,16 93 एकर 31 गुंठे श्री.बापु काशिबा वालवे इतर 10 शेतीसाठी No.RB-WS.IV-3817/1972 Dt.01.01.1973 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,6एमबी)
40 संगमनेर संगमनेर सि.स.नं.2059 75 X 30 चौ.फुट संगमनेर नगर पालिका,संगमनेर सार्वजनिक प्रयोजनासाठी No.L.N.D 1/99 Dt.20.03.1950 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
41 संगमनेर निमोण ग.नं.1667 23 हे.24 आर म.रा.वि.वि.कं. सौर उर्जा प्रकल्‍पासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/14/2020/ दि.06/11 /2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
42 संगमनेर पानोडी सि.स.नं.349 1000 चौ.मी. अध्‍यक्ष, पानोडी ग्रामीण विकास व शैक्षणिक संस्‍था, पानोडी ता.संगमनेर शाळेच्‍या इमारतीसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/25/2021  दि.16/06 /2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
43 संगमनेर पानोडी सि.स.नं.349 4555 चौ.मी. अध्‍यक्ष, पानोडी ग्रामीण विकास व शैक्षणिक संस्‍था, पानोडी ता.संगमनेर शा‍ळेच्‍या क्रिडांगणासाठी (30 वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने) क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/26/2021  दि.16/06 /2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
44 संगमनेर पानोडी ग.नं.536 63 आर अध्‍यक्ष, पानोडी ग्रामीण विकास व शैक्षणिक संस्‍था, पानोडी ता.संगमनेर शा‍ळेच्‍या क्रिडांगणासाठी (30 वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने) क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/27/2021  दि.16/06 /2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,6एमबी)
45 संगमनेर पिंपरणे गावठाण/2 (जुना ग्रामपंचायत मिळकत नं.423) 1 हे.20 आर मुख्‍याध्यापक, प.पु.गगनगिरी महाराज विदयालय, पिंपरणे ता.संगमनेर शा‍ळेच्‍या क्रिडांगणासाठी (30 वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने) क्र.कावि/जमिन-2अ/एस आर/11/2020  दि.10/09 /2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
46 संगमनेर आश्‍वी खु. ग.नं.5/1 80 आर सचिव, प्रवरा एज्‍युकेशन सोसायटी लोणी बु. ता.राहाता शा‍ळेच्‍या क्रिडांगणासाठी (30 वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने) क्र.कावि/जमिन-2ब/एस आर/09/2020  दि.08/09 /2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
47 संगमनेर डोळासणे ग.नं.382 0 हे.64 आर मा.पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर घारगांव पोलीस स्‍टेशन बांधकामासाठी व पोलीस अधिकारी व कर्मचारी निवासस्‍थानांसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन 2अ/एसआर/20/2022 दि.31.03.2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
48 संगमनेर संगमनेर बु. ग.नं.151/102 0 हे.03 आर तहसिलदार संगमनेर तलाठी व मंडळाधिकारी इमारत कार्यालयासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन 2अ/एसआर/18/2022 दि.24.03.2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
49 संगमनेर कौठे कमळेश्‍वर ग.नं.714 0 हे.20 आर सरपंच, ग्रामपंचायत कौठे कमळेश्‍वर स्‍मशानभूमीसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन 2अ/एसआर/38/2021 दि.01.11.2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
50 संगमनेर पेमगिरी ग.नं.929 1 हे.20 आर जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्राकरिता क्र.मह/कार्या/जमीन 2अ/एसआर/01/2022 दि.20.01.2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
51 संगमनेर शिबलापूर ग.नं.153 0 हे.60 आर कार्यकारी अभियंता (स्‍था) म.रा.वि.कं.मर्या.नाशिक 33/11 के.व्‍ही.उपकेंद्रासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन 2अ/एसआर/28/2021 दि.21.06.2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
52 संगमनेर ओझर बु. ग.नं.5 0 हे.60 आर कार्यकारी अभियंता (स्‍था) महावितरण नाशिक 33/11 के.व्‍ही.उपकेंद्रासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन 2अ/एसआर/27/2021 दि.21.06.2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
53 संगमनेर कौठे कमळेश्‍वर ग.नं.714 1 हे.20 आर ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कौठे कमळेश्‍वर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र क्र.मह/कार्या/जमीन 2अ/एसआर/36/2021 दि.18.08.2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
54 संगमनेर गुंजाळवाडी ग.नं.110 0 हे.10 आर अध्‍यक्ष, संगमनेर बार असोसिएशन संगमनेर कोर्ट संगमनेर वकीलांचे चेंबर्स बांधण्‍यासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन 2अ/एसआर/25/2022 दि.31.03.2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)