बंद करा

शासकीय जमीन वाटप आदेश – जामखेड

अ.क्र. तालुका गावाचे नाव गट नं क्षेत्र जमिन कोणास वाटप केली प्रयोजन आदेश क्रमांक व दिनांक फाईल
1 जामखेड सांगवी 55/2 1 हे 00 आर श्री.दादासाहेब महादेव महारनवर, रा.सांगवी गाळपेर वहिती करणे क्र.वशि.1/जमीन/110/2002, दिनांक-30/05/2002 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
2 जामखेड जामखेड गट नं  1518 290 चौ.मी. दुय्यम निबंधक, जामखेड कार्यालयीन इमारत क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/359/2012,दिनांक 27/04/2012 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
3 जामखेड पाटोदा 18/2 व 19 लगत 0 हे 01 आर श्री.बाळु विठ्ठल कात्रजकर, रा.पाटोदा विहीरीसाठी क्र.मह/कार्या/2क/757/1989,दिनांक 06/05/1989 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
4 जामखेड जामखेड गट नं 306/2 2 हे 40 आर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, जामखेड न्‍यायालयीन इमारत क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/590/2011,दिनांक 29/11/2011 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
5 जामखेड कवडगांव गट नं 247 20 हे 55 आर पैकी 12 हे 00 आर कार्यकारी अभियंता (स्‍था), महावितरण, नाशिक सौर उर्जा प्रकल्‍पासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/488/2021,दिनांक 19/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,7एमबी)
6 जामखेड साकत गट नं 968 11 हे 40 आर पैकी 5 हे 17 आर कार्यकारी अभियंता (स्‍था), महावितरण, नाशिक सौर उर्जा प्रकल्‍पासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/489/2021,दिनांक 19/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
7 जामखेड खर्डा गट नं 1141 8 हे 96 आर पैकी 6 हे 00 आर कार्यकारी अभियंता (स्‍था), महावितरण, नाशिक सौर उर्जा प्रकल्‍पासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/491/2021,दिनांक 19/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,5एमबी)
8 जामखेड खांडवी गट नं 80 17 हे 21 आर पैकी 8 हे 00 आर कार्यकारी अभियंता (स्‍था), महावितरण, नाशिक सौर उर्जा प्रकल्‍पासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/490/2021,दिनांक 19/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,5एमबी)
9 जामखेड जांबवाडी गट नं 358 0 हे 60 आर जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक, जिल्‍हा रुग्‍णालय अहमदनगर उपजिल्‍हा रुग्‍णालयाच्‍या अधिकारी कर्मचारी यांच्‍या निवासस्‍थानांच्‍या बांधकामाकरीता क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/386/2022, दिनांक 09/02/2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,6एमबी)
10 जामखेड जांबवाडी गट नं 358 0 हे 60 आेर तहसिलदार जामखेड महसुल कर्मचारी निवासस्‍थानांच्‍या बांधकामाकरीता क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/387/2022,दिनांक-09/02/2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,5एमबी)
11 जामखेड खर्डा गट नं 1141 1 हे 00 आर सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्‍याण, अहमदनगर यशवंतराव चव्‍हाण मुक्‍त वसाहत योजना राबविण्‍याकरीता क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/1577/2020,दिनांक 10/12/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
12 जामखेड जामखेड साकत, कवडगांव, खांडवी, खर्डा, चौंडी कार्यकारी अभियंता, महावितरण नाशिक सौर उर्जा प्रकल्‍पासाठी आगाऊ ताबा क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/1576/2020,दिनांक 08/12/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
13 जामखेड जामखेड गट नं 10 0 हे 83 आर पो.ख. 0 हे 2 आर पैकी 0 हे 52 आर मुख्‍याधिकारी, नगरपंचायत जामखेड नगरपरिषद प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/546/2021,दिनांक-13/05/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
14 जामखेड हाळगांव गट नं 16 40 हे 48 आर कुलसचिव, महात्‍मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी शासकीय कृषी महाविद्यालय क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/980/2016,दिनांक 08/07/2016 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)