बंद करा

शासकीय जमीन वाटप आदेश – कर्जत

अ.क्र. तालुका गावाचे नाव गट नं क्षेत्र जमिन कोणास वाटप केली प्रयोजन आदेश क्रमांक व दिनांक फाईल
1 कर्जत राशीन गट नं 1483 0 हे 77 आर जिल्‍हा पुरवठा अधिकारी अ.नगर शासकीय गोदाम क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/154/2013,दिनांक 28/02/2013 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
2 कर्जत ताजु बारडगाव सु स.नं. 68,स.नं.123 30 एकर 170 एकर जगदंबा सहकारी साखर कारखाना राशीन साखर कारखाना LND/V-1181/72,दिनांक 01/06/1972 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
3 कर्जत चापडगाव सि.स.नं. 220 102.77 चौ.मी. चापडगांव वि.का.से.सो. चापडगांव, ता.कर्जत कार्यालयीन इमारतीसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/537/2012,दिनांक 12/06/2012 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
4 कर्जत खेड गट नं 2 740 चौ.मी. चेअरमन शेटीबाबा विकास कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी खेड संस्थेस कार्यालय, गोडाऊन क्र.मह/कार्या/3अ/291/2006,दिनांक 17/03/2006 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
5 कर्जत मिरजगांव गट नं 198 0 हे 20 आर दुरसंचार खात्याकडे वर्ग कार्यालयासाठी क्र.मह/कार्या/3अ/419/2000,दिनांक 28/04/2000 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
6 कर्जत कोंभळी गट नं 47 0 हे 60 आर कार्यकारी अभियंता महापारेषण कंपनी नाशिक 33/11 के.व्ही.उपकेंद्र क्र.मह/कार्या/जमिन1ब//2010,दिनांक 05/03/2010 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
7 कर्जत कर्जत गट नं 666 200 चौ.मी. स‍ह जिल्‍हा निबंधक, वर्ग 1 अहमदनगर कर्जत येथील निबंधक कार्यालयाच्‍या  प्रशासकीय इमारतीकरीता क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/357/2012, दिनांक 27/04/2012 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
8 कर्जत कर्जत गावठाण पैकी 60 फुट बाय 15 फुट अध्‍यक्ष, सिध्‍दार्थ बोर्डींग कर्जत वसतिगृहाकरीता जीएडी/आरईव्‍ही386/62,दिनांक 27/09/1962 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
9 कर्जत राशीन 2000 चौ.फुट कमल शंकर भोसले, शहीद जवान विधवा पत्‍नी निवासी प्रयोजन क्र.मह/कार्या/3अ/593/2001,दिनांक 28/05/2001 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
10 कर्जत कुंभेफळ 163 7 हे 94 आर पैकी 3 हे 94 आर मुख्‍याधिकारी कर्जत नगरपंचायत सॉलिड वेस्‍ट मॅनेजमेंट व मटेरिअल रिकव्‍हरी फॅसिलिटी (आगाऊ ताबा) क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/1605/2020,दिनांक 15/12/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
11 कर्जत कर्जत सि.स.नं. 46, 50,51, 52 2010 चौ.मी. मुख्‍याधिकारी कर्जत नगरपंचायत व्‍यापारी संकुल निर्मितीसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/एसआर/14/2022,दिनांक 17/03/2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
12 कर्जत कर्जत कुंभेफळ, दुरगांव,मांदळी, कौंडाणे, थेरवडी,निमगांव डाकु, खांडवी कार्यकारी अभियंता, महावितरण नाशिक सौर उर्जा प्रकल्‍पासाठी (आगाऊ ताबा) क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/1576/2020,दिनांक 08/12/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
13 कर्जत बिटकेवाडी गट नं 117/1 12 हे 98 आर पैकी 4 हे 00 आर जिल्‍हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण, अहमदनगर तुकाई उपसा योजनेअंतर्गत सौर उर्जा प्रकल्‍पासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/345/2020,दिनांक 09/03/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
14 कर्जत दुरगांव गट नं 331 5 हे 34 आर पो.ख. 4 हे 6 आर पैकी 04 हे 00 आर कार्यकारी अभियंता(स्‍था), महावितरण कंपनी, नाशिक सौर उर्जा प्रकल्‍पासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/529/2021,दिनांक 31/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
15 कर्जत कुंभेफळ गट नं 145 पो.ख. 8 हे 4 आर पैकी 4 हे 00 आर कार्यकारी अभियंता(स्‍था), महावितरण कंपनी, नाशिक सौर उर्जा प्रकल्‍पासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/527/2021,दिनांक 31/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
16 कर्जत कुंभेफळ गट नं 144 02 हे 99 आर पैकी 02 हे 00 आर कार्यकारी अभियंता(स्‍था), महावितरण कंपनी, नाशिक सौर उर्जा प्रकल्‍पासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/526/2021,दिनांक 31/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
17 कर्जत कुंभेफळ गट नं 148 पो.ख. 8 हे 5 आर पैकी 04 हे 00 आर कार्यकारी अभियंता(स्‍था), महावितरण कंपनी, नाशिक सौर उर्जा प्रकल्‍पासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/528/2021,दिनांक 31/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
18 कर्जत थेरगांव गट नं 564 पो.ख. 8 हे 98 आर पैकी 00 हे 77 आर कार्यकारी अभियंता(स्‍था), महावितरण कंपनी, नाशिक सौर उर्जा प्रकल्‍पासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/530/2021,दिनांक 31/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
19 कर्जत भांडेवाडी गट नं 538 1 हे 58 आर मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.अहमदनगर पंचायत समिती कर्जत प्रशासकीय इमारत व अधिकारी कर्मचारी निवासस्‍थानासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/443/2022,दिनांक 17/02/2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
20 कर्जत भांडेवाडी गट नं 363/2/ब 0 हे 44 आर मुख्‍याधिकारी कर्जत नगरपंचायत कर्जत नगरपंचायत प्रशासकीय इमारत क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/444/2022,दिनांक 17/02/2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)