बंद करा

शासकीय जमीन वाटप आदेश – अकोले

 

अ.क्र. तालुका गाव गट नंबर/ सर्व्‍हे नंबर क्षेत्र कोणास वाटप केले प्रयोजन आदेश क्रमांक व दिनांक फाईल
1 अकोले कोतूळ ग.नं. 712 3 हे.07 सभापती, कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती अकोले उपबाजार आवारासाठी क्रमांक मह/कार्या/जमीन 2अ/272/2012 दि.28.03.2012 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
2 अकोले अकोले ग.नं. 167,168,241/344/1 2000 चौ.मी. मा.आयुक्‍त, पशुसंवर्धन, महाराष्‍ट्र राज्‍य पुणे पशुचिकित्‍सालयासाठी क्रमांक मह/कार्या/जमीन 2अ/1093/2013 दि.30.10.2013 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
3 अकोले कळस खुर्द ग.नं. 10 1 आर श्री.मारुती लक्ष्‍मण वाकचौरे विहीरीसाठी क्रमांक मह/कार्या/जमीन 2अ/29/2015 दि.05.02.2015 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
4 अकोले राजुर ग.नं. 251/1 76 आर प्राचार्य, शासकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्‍था, राजुर शासकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्‍थेसाठी क्रमांक मह/कार्या/जमीन 2अ/479/2014 दि.  .06.2014 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
5 अकोले राजुर सि.स.नं. 331 225 चौ.फुट श्री.ज्ञानेश्‍वर बाबुराव चांडोले राहणेसाठी क्रमांक मह.कार्या.2ब/474/2003 दि.03.10.2003 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
6 अकोले कुंभेफळ ग.नं.234 50 X 43 चौ.फुट चेअरमन, शेषनारायण सहकारी दुध उत्‍पादक संस्‍था कुंभेफळ संस्‍थेच्‍या इमारतीसाठी क्रमांक मह.कार्या.2ब/70/04 दि.22.12.2004 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
7 अकोले घाटघर ग.नं.104 श्री.हेमा अणाजी निरगुडे व इतर 84 राहणेसाठी क्र.मह/कार्या/3 क/1244/2002 दि.24.10.2002 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
8 अकोले खानापूर ग.नं.7 25 आर श्री.शिवाजी नामदेव नाईकवाडी स्‍टोन क्रेशरसाठी क्रमांक मह/कार्या/3अ/1366/2001 दि.27.09.2001 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
9 अकोले सुगांव खुर्द ग.नं.91 0 हे.40 आर ग्रामपंचायत सुगांव खुर्द स्‍मशानभूमीसाठी क्र.मह/कार्या/जमिन-2अ/एस आर/33/3021  दि.22/07 /2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
10 अकोले उडदावणे स.नं.94/1 श्री.रामा जावजी राहणेसाठी No. L.N.D.1170 dated 21.12.1933 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,603केबी)
11 अकोले अकोले सि.स.नं.1108 80.42 चौ.मी. श्रीम.कलाबाई बाळासाहेब नाईकवाडी रहिवास / वाणिज्‍य क्रमांक मह.कार्या.2ब/1106/2005 दि.06.02.2006 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
12 अकोले कोतूळ ग.नं.पर्डी/4/3 0 हे.30.0 आर सचिव, रयत शिक्षण संस्‍था, सातारा तर्फे मुख्‍याध्‍यापक, श्री.कोतुळेश्‍वर माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक विदयालय ता.अकोले शा‍ळेच्‍या क्रिडांगणासाठी (30 वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने) क्र.मह/कार्या/जमिन-2अ/एस आर/11/2021  दि.04/02 /2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
13 अकोले बेलापूर (बदगी) स.नं.123 (ग.नं.1) 0 हे.9 आर सचिव, रयत शिक्षण संस्‍था, सातारा तर्फे मुख्‍याध्‍यापक श्री.रामदास हायस्‍कुल, बेलापूर (बदगी) ता.अकोले शा‍ळेच्‍या क्रिडांगणासाठी (30 वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने) क्र.मह/कार्या/जमिन-2अ/एस आर/12/2021  दि.04/02 /2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
14 अकोले लिंगदेव, शेंडी, राजूर ग.नं.208/2, ग.नं.46/6, ग.नं.10 0 हे.19 आर तहसिलदार अकोले तलाठी कार्यालय इमारतीसाठी क्र.मह/कार्या/जमिन-2अ/एस आर/29/2022  दि.31/05 /2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)