बंद करा

शिक्षक मतदार संघ मतदार यादी 2017

ड्राफ्ट मतदार यादी नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक-2018 प्रकाशन तारीख 21-11-2017आणि पुरवणी क्र. 1प्रकाशन तारीख 19-01-2018

नं.  भाग क्र. आणि नाव मसुदा  यादी  पुरवणी १  पुरवणी 2
1. 43- अकोले निवडा(पीडीएफ, 547केबी )  निवडा(पीडीएफ, 56.6केबी) निवडा(पीडीएफ,46केबी)
2. 44-संगमनेर निवडा(पीडीएफ, 919केबी) निवडा(पीडीएफ, 88.2केबी) निवडा(पीडीएफ,35केबी)
3. 45-कोपरगाव निवडा(पीडीएफ, 501केबी) निवडा (पीडीएफ, 37.8केबी) निवडा(पीडीएफ,59केबी)
4. 46-श्रीरामपूर निवडा(पीडीएफ, 529केबी) निवडा (पीडीएफ, 35केबी) निवडा(पीडीएफ,50केबी)
5. 47-राहाता निवडा(पीडीएफ, 464केबी) निवडा (पीडीएफ, 95.2केबी) निवडा(पीडीएफ,33केबी)
6. 48-राहुरी निवडा(पीडीएफ, 330केबी) निवडा(पीडीएफ, 46.5केबी) निवडा(पीडीएफ,43केबी)
7. 49-नेवासा निवडा(पीडीएफ, 636केबी)  निवडा (पीडीएफ, 37.7केबी) निवडा(पीडीएफ,30केबी)
8. 50-शेवगाव निवडा(पीडीएफ, 437केबी) निवडा (पीडीएफ, 34.1केबी) निवडा(पीडीएफ,35केबी)
9. 51-पाथर्डी निवडा ((पीडीएफ, 414केबी) निवडा (पीडीएफ, 34.2केबी) निवडा(पीडीएफ,30केबी)
10. 52-नगर ग्रामीण निवडा(पीडीएफ, 301केबी) निवडा(पीडीएफ, 68.7केबी) निवडा(पीडीएफ,33केबी)
11. 53-नगर शहर निवडा(पीडीएफ, 638केबी) निवडा(पीडीएफ, 114केबी)  निवडा(पीडीएफ,77केबी)
12. 54-पारनेर निवडा(पीडीएफ, 429केबी) निवडा (पीडीएफ, 50केबी) निवडा(पीडीएफ,41केबी)
13. 55-श्रीगोंदा निवडा(पीडीएफ, 382केबी) निवडा(पीडीएफ, 66.6केबी) निवडा(पीडीएफ,49केबी)
14. 56-कर्जत निवडा(पीडीएफ, 343केबी) निवडा(पीडीएफ, 25.4केबी) निवडा(पीडीएफ,27केबी)
15. 57-जामखेड निवडा(पीडीएफ, 215केबी) निवडा (पीडीएफ, 37.8केबी) निवडा(पीडीएफ,26केबी)