श्रीरामपूर तालुका मंडळ व गावनिहाय यादी सुधारित गाव नमुना 1

अ. न.

तालुका

मंडळाचे नाव

गावाचे नाव

1

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर 

श्रीरामपूर

2

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर 

भैरवनाथनगर

3

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर 

उक्‍कलगाव

4

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर 

एकलहरे

5

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर 

खंडाळा

6

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर 

दत्‍तनगर

7

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर 

फत्‍याबाद

8

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर 

गळनिंब

9

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर 

कुरणपूर

10

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर 

कडीत बु.

11

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर 

कडीत खु.

12

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर 

मांडवे

13

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर 

शिरसगाव

14

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर 

ब्राम्‍हणगाव वेताळ

15

श्रीरामपूर

टाकळीभान

टाकळीभान

16

श्रीरामपूर

टाकळीभान

भोकर

17

श्रीरामपूर

टाकळीभान

घुमनदेव

18

श्रीरामपूर

टाकळीभान

कमालपूर

19

श्रीरामपूर

टाकळीभान

मांळवडगाव

20

श्रीरामपूर

टाकळीभान

मुठेवडगाव

21

श्रीरामपूर

टाकळीभान

खानापूर

22

श्रीरामपूर

टाकळीभान

कारेगाव

23

श्रीरामपूर

टाकळीभान

भामाठाण

24

श्रीरामपूर

टाकळीभान

महांकाळवडगाव

25

श्रीरामपूर

टाकळीभान

खिर्डी

26

श्रीरामपूर

टाकळीभान

वांगी बु.

27

श्रीरामपूर

टाकळीभान

वांगी खु .

28

श्रीरामपूर

टाकळीभान

गुजरवाडी

29

श्रीरामपूर

टाकळीभान

वडाळामहादेव

30

श्रीरामपूर

टाकळीभान

खोकर

31

श्रीरामपूर

उंदीरगाव

उंदीरगाव

32

श्रीरामपूर

उंदीरगाव

हरेगाव

33

श्रीरामपूर

उंदीरगाव

माळेवाडी

34

श्रीरामपूर

उंदीरगाव

गोंडेगाव

35

श्रीरामपूर

उंदीरगाव

नाऊर

36

श्रीरामपूर

उंदीरगाव

जाफ्रराबाद

37

श्रीरामपूर

उंदीरगाव

रामपूर

38

श्रीरामपूर

उंदीरगाव

नायगाव

39

श्रीरामपूर

उंदीरगाव

मातुलठाण

40

श्रीरामपूर

उंदीरगाव

निमगाव खैरी

41

श्रीरामपूर

उंदीरगाव

दिधी

42

श्रीरामपूर

उंदीरगाव

सरला

43

श्रीरामपूर

बेलापूर बु.

गोवर्धनपूर

44

श्रीरामपूर

बेलापूर बु.

बेलापूर बु.

45

श्रीरामपूर

बूलापूर बु.

ऐनतपूर

46

श्रीरामपूर

बेलापूर बु.

बेलापूर खु.

47

श्रीरामपूर

बेलापूर बु.

नर्सरी

48

श्रीरामपूर

बेलापूर बु.

उंबरगाव

49

श्रीरामपूर

बेलापूर बु.

वळदगाव

50

श्रीरामपूर

बेलापूर बु.

मातापूर

51

श्रीरामपूर

बेलापूर बु.

निपाणीवडगाव

52

श्रीरामपूर

बेलापूर बु.

मालुंजा बु.

53

श्रीरामपूर

बेलापूर बु.

भेर्डापूर

54

श्रीरामपूर

बेलापूर बु.

लाडगाव

55

श्रीरामपूर

बेलापूर बु.

पढेगाव

56

श्रीरामपूर

बेलापूर बु.

कान्‍हेगाव

  तहसिलदार श्रीरामपूर