अ.क्र.

तालुक्याचे नाव

गावाचे नाव

   संगमनेर

संगमनेर बु

 

 

गुंजाळवाडी

 

 

ढोलेवाडी

 

 

सायखिंडी

 

 

चिकणी

 

 

घुलेवाडी

 

 

वेल्हाळे

 

 

चिखली

 

 

मंगळापूर

 

 

कसारा दुमाला

 

 

जवळे कडलग

 

 

राजापुर

 

 

निमगाव भोजापूर

 

 

धांदरफळ बु

 

 

धांदरफळ खु

 

 

निमज

 

 

गोडसेवाडी

 

 

निमगाव बु

 

 

निमगाव खु

 

 

सावरचोळ

 

 

मेंगाळवाडी

 

 

सांगवी

 

 

कौठे धांदरफळ

 

 

मिर्झापूर

 

 

नांदुरी दुमाला

 

 

पेमगिरी

 

 

शिरसगाव

 

 

धुपे

 

 

पिंपळगाव कोंझिरा

 

 

कोकणेवाडी

 

 

वडगाव लांडगा

 

 

आश्वी बु

 

 

प्रतापपूर

 

 

निमगावजाळी

 

 

औरंगपुर

 

 

उंबरी

 

 

बाळापुर

 

 

रहिमपूर

 

 

मनोली

 

 

ओझर खु

 

 

चिंचपूर बु

 

 

चिंचपूर खु

 

 

सादतपूर

 

 

शिबलापूर

 

 

पानोडी

 

 

खळी

 

 

पिंपरीलौकी आजमपूर

 

 

चनेगाव

 

 

दाढ खु

 

 

झरेकाठी

 

 

आश्वी खु

 

 

 

शेडगाव

 

 

हंगेवाडी

 

 

ओझर बु

 

 

कनोली

 

 

कनकापूर

 

 

तळेगाव

 

 

आरामपूर

 

 

आजमपूर

 

 

जुनेगाव

 

 

हसनाबाद

 

 

चिंचोली गुरव

 

 

देवकौठे

 

 

पारेगाव बु

 

 

पिंपळे

 

 

नान्नज दुमाला

 

 

काकडवाडी

 

 

पारेगाव खु

 

 

वडझरी बु

 

 

वडझरी खु

 

 

लोहारे

 

 

कासारे

 

 

मिरपूर

 

 

निमोण

 

 

पळसखेडे

 

 

सोनेवाडी

 

 

कर्हे

 

 

समनापूर

 

 

पोखरी हवेली

 

 

कुरण

 

 

वडगाव पान

 

 

माळेगाव हवेली

 

 

निळवंडे

 

 

करुले

 

 

तिगाव

 

 

मालदाड

 

 

सोनोशी

 

 

मेंढवन

 

 

कौथे कमळेश्वर

 

 

सुकेवाडी

 

 

खांजापूर

 

 

कोकणगाव

 

 

शिवापूर

 

 

कोंची

 

 

मांची

 

 

घारगाव

 

 

कुरकुंडी

 

 

बोरबनवाडी

 

 

आंबी खालसा

 

 

माळेगाव पठार

 

 

कौथे खु

 

 

खांडगेदरा

 

 

बोटा

 

 

माळवाडी

 

 

केळेवाडी

 

 

आंबीदुमाला

 

 

म्हसवंडी

 

 

कुरकुटवाडी

 

 

कौथे बु

 

 

वनकुटे

 

 

भोजदरी

 

 

पेमरेवाडी

 

 

अकलापूर

 

 

शेळकेवाडी

 

 

आभाळवाडी

 

 

येलखोपवाडी

 

 

डोळासने

 

 

बांबळेवाडी

 

 

कर्जुले पठार

 

 

गुंजाळवाडी पठार

 

 

नांदूर खांदरमाळ

 

 

खंदरमाळवाडी

 

 

वरुडी पठार

 

 

सारोळे पठार

 

 

पोखरी बाळेश्वर

 

 

सावरगाव घुले

 

 

जवळे बाळेश्वर

 

 

महालवाडी

 

 

कौठेवाडी

 

 

पिंपळगाव माथा

 

 

चंदनापुरी

 

 

गाभनवाडी

 

 

सावरगाव तळ

 

 

हिवरगाव पावसा

 

 

रायतेवाडी

 

 

झोळे

 

 

साकुर

 

 

मांडवे बु

 

 

बिरेवाडी

 

 

शिंदोडी

 

 

रणखांब

 

 

कौठे मलकापूर

 

 

हिवरगाव पठार

 

 

शेंडेवाडी

 

 

जांबूत बु

 

 

जांबूत खु

 

 

वरवंडी

 

 

चौधरवाडी

 

 

कुंभारवाडी

 

 

खांबे

 

 

खरशिंदे

 

 

कणसेवाडी

 

 

पिंपळगाव देपा

 

 

पिंपरणे

 

 

कोळवाडे

 

 

जाखुरी

 

 

वाघापुर

 

 

रायते

 

 

खराडी

 

 

जोर्वे

 

 

कोल्हेवाडी

 

 

निंबाळे

 

 

आंभोरे

 

 

मांलुजे

 

 

डीग्रस

 

 

देवगाव

 

 

निमगाव टेंभी

 

 

शिरापूर

 

 

संगमनेर खु

 

 

वैदुवाडी

 

 

खंडगाव