तालुक्याचे नाव- राहाता

अ.नं

गावाचे नांव

1

आडगाव बु.

2

आडगाव खु.

3

अस्तागाव

4

बाभळेश्व बु.

5

बाभळेश्वर खु.

6

भगवतिपुर

7

चंद्रापुर

8

चितळी

9

चोळकेवाडी

10

दाढ बु.

11

दहेगाव को.

12

धनगरवाडी

13

डो-हाळे

14

दुर्गापुर

15

एखरुखे

16

एलमवाडी

17

गोगलगाव

18

हनुमंतगाव

19

हसनापुर

20

जळगाव

21

कनकुरी

22

केलवड बु.

23

केलवड खु.

24

खडकेवाके

25

को-हाळे

26

कोल्हार बु.

27

लोहगाव

28

लोणी बु.

29

लोणी खु.

30

ममदापुर

31

मोरवाडी

32

नांदुर बु.

33

नांदुर खु.

34

नांदुर्खी बु.

35

नांदुर्खी खु.

36

न.पा.वाडी

37

निघोज

38

निमगाव को.

39

पाथरे बु.

 

40

पिंपळवाडी

 

41

पिंपळस

 

42

पिंप्री लोकाई

 

43

पिंप्री निर्मळ

 

44

पुणतांबा

 

45

राहाता

 

46

रांजनगाव खु.

 

47

राजुरी

 

48

रामपुरवाडी

 

49

रांजणखोल

 

50

रस्तापुर

 

51

रुई

 

52

साकुरी

 

53

सावळीविहीर बु.

 

54

सावळीविहीर खु.

 

55

शिंगवे

 

56

शिर्डी

 

57

तरकसवाडी

 

58

तिसगाव

 

59

वाकडी

 

60

वाळकी