अ.क्र.

तालुका

गावाचे नाव

1

पारनेर

पारनेर

2

पारनेर

पुणेवाडी

3

पारनेर

सिध्देश्वरवाडी

4

पारनेर

करंदी

5

पारनेर

विरोली

6

पारनेर

हत्तलखिंडी

7

पारनेर

किही

8

पारनेर

बहिरोबावाडी

9

पारनेर

तिखोल

10

पारनेर

पानोली

11

पारनेर

वडुले

12

पारनेर

गटेवाडी

13

पारनेर

चिंचोली

14

पारनेर

प्रिंप्री जलसेन

15

पारनेर

भाळवणी

16

पारनेर

भांडगाव

17

पारनेर

वडगावआमली

18

पारनेर

गोरेगाव

19

पारनेर

हिवरेकोर्डा

20

पारनेर

पाडळी काहू

21

पारनेर

माळकुप

22

पारनेर

काळकुप

23

पारनेर

ढवळपूरी

24

पारनेर

भागडेवाड

25

पारनेर

जामगाव

26

पारनेर

दैठणे गुंजाळ

27

पारनेर

सारोळा आडवाई

28

पारनेर

सुपा

29

पारनेर

अपधुप

30

पारनेर

वाघुंडे खु.

31

पारनेर

लोणीहवेली

32

पारनेर

डिकसळ

33

पारनेर

हंगा

34

पारनेर

शहांजापूर

35

पारनेर

वाळवणे

36

पारनेर

अस्तगाव

37

पारनेर

रायतळे

38

पारनेर

रुईछत्रपती

39

पारनेर

बाबुर्डी

40

पारनेर

रांजणगावमशिद

41

पारनेर

प्रिप्रीगवळी

42

पारनेर

वाडेगव्हाण

43

पारनेर

यादववाडी

44

पारनेर

मावळेवाडी

45

पारनेर

कुरुंद

46

पारनेर

नाराणगव्‍हाण

47

पारनेर

जातेगाव

48

पारनेर

घाणेगाव

49

पारनेर

म्हसणे

50

पारनेर

सुलतानपू

51

पारनेर

मुंगशी

52

पारनेर

वडोर हवेल

53

पारनेर

पळवे खुर्द

54

पारनेर

पळवे बु.

55

पारनेर

वाघुंडे बु.

56

पारनेर

कडूस

57

पारनेर

भोयरेगांगर्डा

58

पारनेर

कळमकरवाडी

59

पारनेर

पाडळी रांजणगाव

60

पारनेर

राळेगण सिध्दी

61

पारनेर

पिंपळनेो

62

पारनेर

वडझिरे

63

पारनेर

शेरीकोलदरा

64

पारनेर

पाडळी आळे

65

पारनेर

कळस

66

पारनेर

रांधा

67

पारनेर

गारखिंडी

68

पारनेर

अळकुटी

69

पारनेर

म्हस्केवाडी

70

पारनेर

शेरीकासारे

71

पारनेर

पाडळी दर्या

72

पारनेर

बाभूळवाडे

73

पारनेर

जाधववाडी

74

पारनेर

लोणी मावळा

75

पारनेर

दरोडी

76

पारनेर

पाबळ

77

पारनेर

निघोज

78

पारनेर

मोरवाडी

79

पारनेर

ढवणवाडी

80

पारनेर

पठारवाडी

81

पारनेर

जवळा

82

पारनेर

गुणोरे

83

पारनेर

गाडीलगाव

84

पारनेर

गांजीभोयरे

85

पारनेर

सांगवी सुर्या

86

पारनेर

देवीभोयर

87

पारनेर

वडगाव गूंड

88

पारनेर

शिरसुल

89

पारनेर

राळेगण थेरपाळ

90

पारनेर

हकिगतपूर

91

पारनेर

माजमपूर

92

पारनेर

कोहोकडी

93

पारनेर

म्हसे खु.

94

पारनेर

शिरापूर

95

पारनेर

वडनेर बु.

96

पारनेर

चोंभूत

97

पारनेर

रेावडी

98

पारनेर

टाकळी ढोकेश्वर

99

पारनेर

कर्जुले हर्या

100

पारनेर

कासारे

101

पारनेर

सावरगाव

102

पारनेर

नांदुपठार

103

पारनेर

काहूर पठा

104

पारनेर

काकणेवाडी

105

पारनेर

पिंपळगाव तुर्क

106

पारनेर

पिपंपळगाव रोठा

107

पारनेर

गारगुंडी

108

पारनेर

अक्कलवाडी

109

पारनेर

कारेगाव

110

पारनेर

वडगाव दर्या

111

पारनेर

वेसदरे

112

पारनेर

पिंप्री पठार

113

पारनेर

भोंद्गे

114

पारनेर

धोत्रे बु.

115

पारनेर

धोत्रे खु.

116

पारनेर

ढोकी

117

पारनेर

पळशी

118

पारनेर

देसवडे

119

पारनेर

मांडवे खु.

120

पारनेर

खडकवाडी

121

पारनेर

वासुंदे

122

पारनेर

पोखरी

123

पारनेर

म्हसोबा झाप

124

पारनेर

वारणवाडी

125

पारनेर

वनकुटे

126

पारनेर

तास

127

पारनेर

काटाळवेढे

128

पारनेर

पळसपूर

129

पारनेर

डोंगरवाडी

130

पारनेर

वडगाव सावताळ

131

पारनेर

गाजदीपूर