जिल्हाधिकारी कार्यालय भुईकोट किल्लाशनि मंदीर, शिंगणापूरचांदबिबी महाल साई मंदीर, शिर्डी भंडारदरा धरण

सुचना फलक


नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०१७ साठी दि.७-१-२०१७ रोजी प्रसिध्द झालेली मूळ,पुरवणी आणि वगळणी मतदार यादी

महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समित्या अधिनियम,१९६१ मधील तरतुदीनुसार अनर्ह ठरविण्यात आलेल्या सदस्य/उमेदवाराबाबत

अहमदनगर जिल्हा परिषद /पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७, प्रारूप मतदार यादी गट क्र. १ ते ७३ आणि पुरवणी यादी

तलाठी पदभरती सन २०१६ प्रवर्ग निहाय अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

वाळू /रेती घाट करिता ई-टेंडरिंग कम ई-ऑक्शन 4 था फेरलिलाव

नेवासा नगर पंचायतीची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्धी

मंडळाधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हा व विभागीय पातळीवरील दि.०१/०१/१९९९ ते ०१/०१/२०१५ अखेर सुधारित अंतिम स्वरूपात प्रसिध्द केलेली जेष्ठता सूची पुनश्च अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करणेबाबत

जिल्‍हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक 2017 प्रारुप मतदार यादी

संगमनेर व शिर्डी श्रीरामपूर उपविभागाकरिता पिण्याचे पाणी वाहतुकीची पुनर्निविदा सूचना

ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी अहवाल आणि ध्वनी प्रदूषण तक्रारी साठी व्हाटस अॅप नंबर

जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि.म.शासन उत्सव कालावधीत आढळून आलेल्या अनधिकृत मंडपावर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल

भूसंप्रक १ते१० मध्ये महाराष्ट्र महामार्ग (सुधारणा) अधिनियम २०१६ चे कलम १९ग व नियम २०१६ चे नियम ६(२) अन्वये प्रारंभिक अधीसुचना

तलाठी पदभरती २०१६- मूळ कागदपत्र तपासणीकरिता विचारक्षेत्रात असलेल्या उमेदवारांची प्रारूप यादि

ताडी दुकानांचा सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता जाहीर फेर लिलाव

तलाठी पदभरती सन २०१६ - उमेदवारांची बैठक क्रमांकानुसार गुणाक यादी

श्रीगोंदा- पारनेर उपविभागासाठी पिण्याचे पाणी वाहतुकीची फेर ई-निविदा सूचना

उपविभाग निहाय पिण्याचे पाणी वाहतूक ई- निविदा-दिव्तींय मुदतवाढ

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी या पदाच्या भरतीबाबत शुद्धीपत्रक

नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०१६ साठी दिनांक २३/११/२०१६ रोजी प्रसिद्ध झालेली प्रारूप मतदार यादि

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी या पदाच्या भरतीची जाहिरात व अर्जाचा नमुना

नेवासा नगर पंचायत प्रारूप प्रभाग रचना,प्रभाग दर्शक नकाशे व सदस्य पदांची निश्चिती बाबत प्रसिद्धी

जिल्हापरिषद व पंचायत समिती च्या निर्वाचक विभाग व निर्वाचन गणाची अंतिम प्रभाग रचना

अहमदनगर जिल्ह्यातील नव निर्मित नेवासा नगरंचातिच्या आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम 2016-17

जिल्ह्यातील नेमण्यात आलेल्या ध्वनीप्रदूषण प्राधिकरण अधिकाऱ्यांची यादी

अ.का. संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हा व विभागीय पातळीवरील दि. ०१/०१/१९८२ ते ०१/०१/२०१५ अखेर सुधारित अंतिम स्वरुपात प्रसिद्ध केलेली जेष्ठता सूची पुनश्च अंतिम स्वरुपात प्रसिद्ध करणेबाबत

उपविभाग निहाय पिण्याचे पाणी वाहतूक ई- निविदा-शुद्धिपत्रक

उपविभाग निहाय पिण्याचे पाणी वाहतूक ई- निविदा

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा लिपिक वर्गीय जुलै २०१६ निकाल पत्रक

जिल्ह्यातील गौणखनिज उत्खनणासाठी पर्यावरण अनुमती देणेबाबत मुल्यांकन समिती नियुक्तीबाबत जाहीर सूचना

जिल्हापरिषद/पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक -२०१७ गणांची रचना व आरक्षणाची सोडत

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (NPR) मधील माहितीची संगणक प्रणाली मधे डाटा एन्ट्री करण्यासंबंधी-ई-निविदा

महसूल अर्हता परीक्षा मे २०१६-निकालपत्रक

अनुकंपा सामाइक प्रतीक्षा सूची-आक्टोबर २०१६ अखेर

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२२२ पाथर्डी तालुक्यातील जमीन भूसंपादन अधीसुचना- मराठी / इंग्रजी

प्रारूप प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चिती याची प्रसिद्धी व त्यावरील हरकती दाखल करणे बाबत -जुलै २०१६

प्रधानमंत्री आवास योजना-घरकुल योजना अंमलबजावणीसाठी ई-निविदा

स्वातंत्र्य सैनिकाच्या पाल्यास अनुज्ञेय असलेल्या सवलतीबाबत माहिती

नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या प्रभाग रचना -जाहीर प्रगटन

कब्जा हक्क व भाडेपट्टा प्रदान जमीनी बाबत प्रपत्र अ व ब

टँकर द्वारे करण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठ्याबाबतचा दैनिक अहवाल

ग्रामपंचायत नि घोज ता-पारनेर येथील महिलांचे दारूबंदी बाबत सह्यांचे निवेदन कर्त्यांची यादी व शासन राजपत्र

शासकीय जमीन विविध संस्था/व्यक्ती यांना प्रधान केल्याबाबत माहिती आणि आदेश

रब्बी हंगामातील अंतिम पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असलेल्या गावांची यादी

जिल्हा प्रशिक्षण प्रोबोधिनी ७/१२ ग्रंथालय जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर / प्रेस नोट

रब्‍बी हंगामी पिकांची अंतिम पैसेवारी सन 2015-2016

शासकीय वाहनांचा जाहीर लिलाव २०१५-१६ अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क अहमदनगर

सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामातील ५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांची यादी आणि सवलती

जामखेड नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१५-१६-उमेदवारांचे शपथपत्र

महाराष्ट्र् जमीन महसुल अधिनियम १९६६ कलम ३६-अ- आदिवासी जमीन दुस-या बिगर आदिवासीला विक्रीस परवानगी

अहमदनगर स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदार संघातून महाराष्ट्र विधानपरिषदेसाठी निवडणूक २०१५-प्रतिज्ञापत्र

कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१५

ध्वनी प्रदूषण प्रधिकार्यांची यादी

Long term Notification of KK Range date 15/1/2016 to 14/1/2021-मराठी/इंग्रजी

दि.सासवड माळी शुगर फॅक्टरी लि.माळीनगर चे जमीनी संदर्भात जाहीर आवाहन

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे प्रकरण ४ चे पोटकलम 'ख' मधील १ ते १७ मुद्द्यांची माहिती अद्यावत करणेबाबत

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२२२ पाथर्डी तालुक्यातील येळी खरवंडी,बडेवाडी व मिड सांगवी जमीन भूसंपादन अधीसुचना- मराठी / इंग्रजी

सुशासन पुस्तिका जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाजाची आदर्श कार्यपद्धती (एस.ओ.पी.)

महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय पेसा (अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पंचायत विस्तार ) शासन परिपत्रके

घरोघरी तपासणी मोहिमेमध्ये मयत दुबार व स्थलांतरित असलेल्या मतदारांची वागल्नी साठी निश्चित केलेल्या नावांची यादी     aa  

अकस्‍मात मृत्‍यु केसेस जिल्‍हा अहमदनगर

शस्त्र परवाना माहिती इलेक्ट्रॅानिक स्वरुपात भरण्यासाठी आवश्यक फॉर्म

प्रेसनोट - नागरिक संपर्क केंद्र / Citizen Contact Centre

जिल्ह्यातील राज्य/राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या परवाना कक्षाची यादी( सुधारीत यादी समितीच्या अहवालानंतर प्रसिध्द करण्यात येईल)-जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
© 2015 copyright District Collector Office, Ahmednagar, All rights reserved
Disclaimer : This information is supplied by various departments. NIC will not be responsible for any information that may be incorrect.