अ.क्र.

 तालुक्याचे नाव

गावाचे नाव

अकोले

अकोले

 

अगस्तीनगर

 

नवलेवाडी

 

रुंभोडी

 

इंदोरी

 

उंचखडक बु

 

औरंगपूर

 

धामणगाव आवारी

 

धुमाळवाडी

१०

 

आंबड

११

 

सुगाव बु

१२

 

परखतपुर

१३

 

वाशेरे

१४

 

मनोहरपूर

१५

 

कळस बु

१६

 

कळस खु

१७

 

सुलतानपुर

१८

 

म्हाळादेवी

१९

 

निम्ब्रळ

२०

 

निळवंडे

२१

विरगाव

विरगाव

२२

 

गणोरे

२३

 

पिंपळगाव निपाणी

२४

 

टाकळी

२५

 

गर्द्णी

२६

 

ढोकरी

२७

 

अंबिका नगर

२८

 

आगार

२९

 

खानापूर

३०

 

सुगाव खु

३१

 

कुंभेफळ

३२

 

तांभोळ

३३

 

रेडे

३४

 

मेहेन्दुरी

३५

 

बहिरवाडी

३६

 

उंचखडक खु

३७

 

हिवरगाव

३८

 

डोंगरगाव

३९

समशेरपूर

समशेरपूर

४०

 

मुथालने

४१

 

घोड्सरवाडी

४२

 

सावरगाव पाट

४३

 

नागवाडी

४४

 

टाहाकारी

४५

 

केळी रुम्हन् वाडी

४६

 

कोंभाळणे

४७

 

सांगावी

४८

 

पोपरेवाडी

४९

 

दगड वाडी

५०

 

एकदरे

५१

 

खिरविरे

५२

 

बिताका

५३

 

जायनावाडी

५४

 

पाडोशी

५५

 

कोकणवाडी

५६

 

पिंपळदरावाडी

५७

 

चंद्गीर वाडी

५८

 

देवठाण

५९

 

तीरडे

६०

 

पाचपट्टावाडी

६१

 

शिवाजीनगर

६२

 

म्हाळुंगी

६३

 

पेढेवाडी

६४

साकीर वाडी

साकीरवाडी

६५

 

गोन्दोशी

६६

 

कोठवाडी

६७

 

माणिक ओझर

६८

 

सावरकुटे

६९

 

मवेशी

७०

 

वान्जुळशेत

७१

 

पुरुषवाडी

७२

 

खडकी खु

७३

 

खडकी बु

७४

 

बलठाण

७५

 

धामणवन

७६

 

बाराववाडी

७७

 

आंबीत

७८

 

कुमशेत

७९

 

शिरपुंजे खु

८०

 

शिरपुंजे बु

८१

 

शिसवद

८२

 

लव्हाळी ओतूर

८३

 

पिंपरी

८४

 

वागदरी

८५

 

लव्हाळी कोतूळ

८६

 

पाचनई

८७

 

कोथळे

८८

 

पाडळणे

८९

 

चिंचवाणे

९०

 

शेलद

९१

राजूर

राजूर

९२

 

केळूंगण

९३

 

कोहंडी

९४

 

पिंपळगाव नाकविंदा

९५

 

बाभूळवंडी

९६

 

दिगंबर

९७

 

शेरणखेल

९८

 

पिंपरकने

९९

 

डोंगरवाडी

१००

 

शेलविहिरे

१०१

 

टिटवी

१०२

 

शेणीत बु

१०३

 

शेणीत खु

१०४

 

देवगाव

१०५

 

लाडगाव

१०६

 

पाभूळवंडी

१०७

 

विठे

१०८

 

भोजदरावाडी

१०९

 

निरगुडवाडी

११०

 

जामगाव

१११

 

चितळवेढे

११२

 

कातळापुर

११३

 

रणद खु

११४

 

माळेगाव

११५

 

तेरुंगण

११६

 

सरोवर वाडी

११७

शेंडी

शेंडी

११८

 

जहागीरदार वाडी

११९

 

पेंडशेत

१२०

 

मुरषेत

१२१

 

बारी

१२२

 

चिंचोडी

१२३

 

वाकी

१२४

 

आम्बेवंगण

१२५

 

कोदणी

१२६

 

रणद बु

१२७

 

वारांघुशी

१२८

 

मान्हेरे

१२९

 

घाटघर

१३०

 

उडदावणे

१३१

 

पांजरे

१३२

 

साम्रद

१३३

 

शिंगणवाडी

१३४

 

भंडारदरा

१३५

 

मुतखेल

१३६

 

कोलटेंभे

१३७

 

रतनवाडी

१३८

 

गुहिरे

१३९

कोतूळ

कोतूळ

१४०

 

आंभोळ

१४१

 

महादेववाडी

१४२

 

पैठण

१४३

 

शीलवंडी

१४४

 

कोह्ने

१४५

 

विहीर

१४६

 

शिंदे

१४७

 

घोटी

१४८

 

सोमलवाडी

१४९

 

तळे

१५०

 

सातेवाडी

१५१

 

खेतेवाडी

१५२

 

मोरवाडी

१५३

 

उंबरेवाडी

१५४

 

येस्ररठाव

१५५

 

पळसुंदे

१५६

 

आबितखिंड

१५७

 

फोपसंडी

१५८

 

धामणगाव पाट

१५९

 

मोग्रस

१६०

 

पांगरी

१६१

 

लिंगदेव

१६२

 

शेरेवाडी

१६३

 

लहित बु

१६४

 

पी .खांड

१६५

 

ठाकरवाडी

१६६

 

शिदवड

१६७

 

ढगेवाडी

१६८

ब्राम्हणवाडा

ब्राम्हणवाडा

१६९

 

काळेवाडी

१७०

 

खुंटेवाडी

१७१

 

जांभळे

१७२

 

बेलापूर

१७३

 

बदगी

१७४

 

चेतन्यपुर

१७५

 

जाचकवाडी

१७६

 

मन्याळे

१७७

 

पिसेवाडी

१७८

 

कळंब

१७९

 

करंडी

१८०

 

चास

१८१

 

पिंपळ दरी

१८२

 

लहित खु

१८३

 

चांदसुरज

१८४

 

भोळेवाडी

१८५

 

वाघापूर

१८६

 

बोरी

१८७

 

नाचणठाव

१८८

 

केळी कोतूळ

१८९

 

केळीओतूर

१९०

 

गोडेवाडी

१९१

 

गारवाडी