जिल्हाधिकारी कार्यालय भुईकोट किल्लाशनि मंदीर, शिंगणापूरचांदबिबी महाल साई मंदीर, शिर्डी भंडारदरा धरण

सुचना फलक

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे प्रकरण ४ चे पोटकलम 'ख' मधील १ ते १७ मुद्द्यांची माहिती अद्यावत करणेबाबत

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था ,शिर्डी सेवा सुविधा माहिती पुस्तिका

अनुकंपा सामाइक प्रतीक्षा सूची- जुलै 2015 अखेर 

राष्ट्रीय व राज्य नागरी उपजीविका अभियान-प्रकल्प अधिकारी -cut off list

तलाठी संवर्गातील पद भरती २०१५

राष्ट्रीय व राज्य नागरी उपजीविका अभियान-प्रकल्प अधिकारी -लेखी परीक्षा उत्तरपत्रिका - सुधारित उत्तरपत्रिका -मुलाखती संबंधी सूचना

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२२२ पाथर्डी तालुक्यातील येळी खरवंडी ,बडेवाडी व मिड सांगवी जमीन भू संपादन अधीसुचना

वाळू लिलाव २०१४-२०१५ जाहीर सूचना /अटी-शर्ती वाळू साठे यादी

ऊर्ध्व भीमा उपखोऱ्याचा प्रारूप एकात्मिक जल आराखड्यासंबंधी मते व अभिप्राय मागविणेबाबत प्रेसनोट

टँकर द्वारे करण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठ्याबाबतचा दैनिक अहवाल

लिपिक टंकलेखक व कनिष्ठ लिपिक पद भरती २०१५- जाहीर प्रगटन

राष्ट्रीय व राज्य नागरी उपजीविका अभियान जाहिरात व अटीशर्ती    शुद्धिपत्रक

जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

संगणकीकृत शिधापत्रिके मध्ये आधार सीडिंग चे काम करणेबाबत ई-निविदा

प्लास्टिक बारदाण्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत जाहीर फेरनिविदा -जिल्हाधिकारी कार्यालय

सुशासन पुस्तिका जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाजाची आदर्श कार्यपद्धती (एस.ओ.पी.)

लिपिक टंकलेखक यांची दि.१/१/२०१५ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी

दि.१/१/२०१४ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी १) अव्वल कारकून २) मंडळ अधिकारी

दि.१/१/२०१५ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी १) अव्वल कारकून २) मंडळ अधिकारी

महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय पेसा (अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पंचायत विस्तार ) शासन परिपत्रके

घरोघरी तपासणी मोहिमेमध्ये मयत दुबार व स्थलांतरित असलेल्या मतदारांची वागल्नी साठी निश्चित केलेल्या नावांची यादी     aa  

महाराष्ट्र् जमीन महसुल अधिनियम १९६६ कलम ३६-अ- आदिवासी जमीन दुस-या बिगर आदिवासीला विक्रीस परवानगी

अकस्‍मात मृत्‍यु केसेस जिल्‍हा अहमदनगर

शस्त्र परवाना माहिती इलेक्ट्रॅानिक स्वरुपात भरण्यासाठी आवश्यक फॉर्म

प्रेसनोट - नागरिक संपर्क केंद्र / Citizen Contact Centre

जिल्ह्यातील राज्य/राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या परवाना कक्षाची यादी( सुधारीत यादी समितीच्या अहवालानंतर प्रसिध्द करण्यात येईल)-जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
© 2015 copyright District Collector Office, Ahmednagar, All rights reserved
Disclaimer : This information is supplied by various departments. NIC will not be responsible for any information that may be incorrect.