Collector office Ahmednagar
जिल्हाधिकारी कार्यालय भुईकोट किल्लाशनि मंदीर, शिंगणापूरचांदबिबी महाल साई मंदीर, शिर्डी भंडारदरा धरण

सुचना फलक

वाळू /रेती घाट करिता ई-टेंडरिंग कम ई-ऑक्शन अटी आणि शर्ती

वाळू /रेती घाट करिता ई-टेंडरिंग कम ई-ऑक्शन

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्याच्या नियुक्तीबाबातची जाहिरात व शासन निर्णय

अहमदनगर जिल्हयातील ताडी दुकानांचा जाहीर लिलाव

महसूल अर्हता परीक्षा मे २०१७ निकालपत्रक

अनुकंपा सामाइक प्रतीक्षा सूची-जुलै २०१७ अखेर

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत नियुक्त महिला व बालविकास विभागाचे संरक्षण अधिकारी यादी

गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी गट शेतीस चालना योजने अंतर्गत गट निवडीकरिता जाहिरात

मुळ अर्ज कर.३५४/२०१५ च्या अनुषंगाने SSD व RQT नियमांच्या आधारे लिपिक संवर्ग प्रसिध्द दि.१/१/२०१७ रोजीचीसुधारित अंतिम जेष्ठता यादी

मुळ अर्ज कर.३५४/२०१५ च्या अनुषंगाने SSD व RQT नियमांच्या आधारे तलाठी संवर्ग प्रसिध्द दि.१/१/२०१७ रोजीची सुधारित प्रारूप जेष्ठता यादी

अहमदनगर जिल्हा नियोजन समिती निवडणूक-२०१७, ग्रामीण,लहान नागरी,संक्रमण कालीन निवार्चन क्षेत्र निवडणूक-२०१७ अधिसूचना

चांदेकासारे जिल्हापरिषद अधिसूचना प्रसिद्धी बाबत

SSD व RQT नियमांच्या आधारे प्रसिध्द दि.१/१/२०१७ रोजीची सुधारित प्रारूप जेष्ठता यादी

कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा

जिल्हा नियोजन समिती पोटनिवडणूक २०१७ अंतिम मतदार यादी - निर्वाचन क्षेत्र-ग्रामीण्र ,लहान नागरी,संक्रमण कालीन

चान्देकासारे जि.प.निवडणूक मूळ प्रारूप मतदारयादी

शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णया संबधी -प्रेस नोट

अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी तसेच सहभागी झालेल्या होतकरू खेळाडूंना प्रशिक्षण व आर्थिक सहाय्य करणे योजना प्रस्ताव सादर करणे

नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग नमुना 3

मुंबई शिघ्रसंचार दुर्त्गती महामार्ग बांधकामासाठी लागणाऱ्या खाजगी जमीनीची वाताघातीद्वारे थेट खरेदी बाबत नोटीस

पुणे लोहमार्ग ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी यादी

अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर  करावयाच्या कार्यवाहीबाबत

लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

मंडळाधिकारी संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

स्वच्छक संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

शिपाई संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

पहारेकरी संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

वाहन चालक संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

जिल्ह्यातील स्वा.सैनिक निवृत्ती वेतन मंजूर असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी

मंडळाधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हा व विभागीय पातळीवरील दि.०१/०१/१९९९ ते ०१/०१/२०१५ अखेर सुधारित अंतिम स्वरूपात प्रसिध्द केलेली जेष्ठता सूची पुनश्च अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करणेबाबत

ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी अहवाल आणि ध्वनी प्रदूषण तक्रारी साठी व्हाटस अॅप नंबर

जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि.म.शासन उत्सव कालावधीत आढळून आलेल्या अनधिकृत मंडपावर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल

भूसंप्रक १ते१० मध्ये महाराष्ट्र महामार्ग (सुधारणा) अधिनियम २०१६ चे कलम १९ग व नियम २०१६ चे नियम ६(२) अन्वये प्रारंभिक अधीसुचना

ताडी दुकानांचा सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता जाहीर फेर लिलाव

जिल्ह्यातील नेमण्यात आलेल्या ध्वनीप्रदूषण प्राधिकरण अधिकाऱ्यांची यादी

अ.का. संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हा व विभागीय पातळीवरील दि. ०१/०१/१९८२ ते ०१/०१/२०१५ अखेर सुधारित अंतिम स्वरुपात प्रसिद्ध केलेली जेष्ठता सूची पुनश्च अंतिम स्वरुपात प्रसिद्ध करणेबाबत

जिल्ह्यातील गौणखनिज उत्खनणासाठी पर्यावरण अनुमती देणेबाबत मुल्यांकन समिती नियुक्तीबाबत जाहीर सूचना

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (NPR) मधील माहितीची संगणक प्रणाली मधे डाटा एन्ट्री करण्यासंबंधी-ई-निविदा

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२२२ पाथर्डी तालुक्यातील जमीन भूसंपादन अधीसुचना- मराठी / इंग्रजी

प्रारूप प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चिती याची प्रसिद्धी व त्यावरील हरकती दाखल करणे बाबत -जुलै २०१६

स्वातंत्र्य सैनिकाच्या पाल्यास अनुज्ञेय असलेल्या सवलतीबाबत माहिती

महाराष्ट्र् जमीन महसुल अधिनियम १९६६ कलम ३६-अ- आदिवासी जमीन दुस-या बिगर आदिवासीला विक्रीस परवानगी

ध्वनी प्रदूषण प्रधिकार्यांची यादी

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे प्रकरण ४ चे पोटकलम 'ख' मधील १ ते १७ मुद्द्यांची माहिती अद्यावत करणेबाबत

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२२२ पाथर्डी तालुक्यातील येळी खरवंडी,बडेवाडी व मिड सांगवी जमीन भूसंपादन अधीसुचना- मराठी / इंग्रजी

सुशासन पुस्तिका जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाजाची आदर्श कार्यपद्धती (एस.ओ.पी.)

महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय पेसा (अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पंचायत विस्तार ) शासन परिपत्रके

शस्त्र परवाना माहिती इलेक्ट्रॅानिक स्वरुपात भरण्यासाठी आवश्यक फॉर्म

जिल्ह्यातील राज्य/राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या परवाना कक्षाची यादी( सुधारीत यादी समितीच्या अहवालानंतर प्रसिध्द करण्यात येईल)

एकूण दर्शक क्र.

 • Aadhar
 • E-Seva
 • इंद्रायणी-हातमाग
 • ए-ताल
 • /नोंदणी-व-मुद्रांक-विभाग
 • बांधकामाचा-मागोवा
 • भारताचे-राष्ट्रीय-संकेतस्थळ
 • महाराष्ट्र-कारागृह-विभाग.
 • महाराष्ट्र-पर्यटन
 • महाराष्ट्र-महामुल्यावार्धित-कर
 • महाराष्ट्र-राज्य-परिवहन
 • महाराष्ट्र-राज्य-पोलीस
 • महाराष्ट्र-वाहतूक-पोलीस
 • महाराष्ट्र-सैनिक-कल्याण-विभाग.
 • महाराष्ट्राच्या-बातम्या
 • मा-तं-सं
 • मुंबई-पोलीस
 • लाचलुचपत.
 • लोकराज्य
 • MGNREGS
 • digital-india
 • logodg

-जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
© 2015 copyright District Collector Office, Ahmednagar, All rights reserved
Disclaimer : This information is supplied by various departments. NIC will not be responsible for any information that may be incorrect.