जिल्हाधिकारी कार्यालय भुईकोट किल्लाशनि मंदीर, शिंगणापूरचांदबिबी महाल साई मंदीर, शिर्डी भंडारदरा धरण

सुचना फलक

अनुकंपा सामाइक प्रतीक्षा सूची-जानेवारी २०१७ अखेर

मंडळाधिकारी संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

स्वच्छक संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

शिपाई संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

वाळू /रेती घाट करिता ई-टेंडरिंग कम ई-ऑक्शन २५% कमी

जिल्हापरिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - मतदार यादी

जिल्हापरिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - उमेदवारांचे शपथपत्र

महसूल अर्हता परीक्षा नोव्हेंबर २०१६ निकालपत्रक

जिल्हापरिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ ची निवडणुकीची अधीसुचना

पहारेकरी संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

वाहन चालक संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

जिल्ह्यातील स्वा.सैनिक निवृत्ती वेतन मंजूर असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी

नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०१७ साठी दि.७-१-२०१७ रोजी प्रसिध्द झालेली मूळ,पुरवणी आणि वगळणी मतदार यादी

महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समित्या अधिनियम,१९६१ मधील तरतुदीनुसार अनर्ह ठरविण्यात आलेल्या सदस्य/उमेदवाराबाबत

अहमदनगर जिल्हा परिषद /पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७, प्रारूप मतदार यादी गट क्र. १ ते ७३ आणि पुरवणी यादी ,अंतिम यादी

तलाठी पदभरती सन २०१६ प्रवर्ग निहाय अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

वाळू /रेती घाट करिता ई-टेंडरिंग कम ई-ऑक्शन 4 था फेरलिलाव

नेवासा नगर पंचायतीची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्धी

मंडळाधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हा व विभागीय पातळीवरील दि.०१/०१/१९९९ ते ०१/०१/२०१५ अखेर सुधारित अंतिम स्वरूपात प्रसिध्द केलेली जेष्ठता सूची पुनश्च अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करणेबाबत

जिल्‍हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक 2017 प्रारुप मतदार यादी

संगमनेर व शिर्डी श्रीरामपूर उपविभागाकरिता पिण्याचे पाणी वाहतुकीची पुनर्निविदा सूचना

ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी अहवाल आणि ध्वनी प्रदूषण तक्रारी साठी व्हाटस अॅप नंबर

जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि.म.शासन उत्सव कालावधीत आढळून आलेल्या अनधिकृत मंडपावर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल

भूसंप्रक १ते१० मध्ये महाराष्ट्र महामार्ग (सुधारणा) अधिनियम २०१६ चे कलम १९ग व नियम २०१६ चे नियम ६(२) अन्वये प्रारंभिक अधीसुचना

तलाठी पदभरती २०१६- मूळ कागदपत्र तपासणीकरिता विचारक्षेत्रात असलेल्या उमेदवारांची प्रारूप यादि

ताडी दुकानांचा सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता जाहीर फेर लिलाव

तलाठी पदभरती सन २०१६ - उमेदवारांची बैठक क्रमांकानुसार गुणाक यादी

श्रीगोंदा- पारनेर उपविभागासाठी पिण्याचे पाणी वाहतुकीची फेर ई-निविदा सूचना

उपविभाग निहाय पिण्याचे पाणी वाहतूक ई- निविदा-दिव्तींय मुदतवाढ

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी या पदाच्या भरतीबाबत शुद्धीपत्रक

नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०१६ साठी दिनांक २३/११/२०१६ रोजी प्रसिद्ध झालेली प्रारूप मतदार यादि

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी या पदाच्या भरतीची जाहिरात व अर्जाचा नमुना

नेवासा नगर पंचायत प्रारूप प्रभाग रचना,प्रभाग दर्शक नकाशे व सदस्य पदांची निश्चिती बाबत प्रसिद्धी

जिल्हापरिषद व पंचायत समिती च्या निर्वाचक विभाग व निर्वाचन गणाची अंतिम प्रभाग रचना

अहमदनगर जिल्ह्यातील नव निर्मित नेवासा नगरंचातिच्या आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम 2016-17

जिल्ह्यातील नेमण्यात आलेल्या ध्वनीप्रदूषण प्राधिकरण अधिकाऱ्यांची यादी

अ.का. संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हा व विभागीय पातळीवरील दि. ०१/०१/१९८२ ते ०१/०१/२०१५ अखेर सुधारित अंतिम स्वरुपात प्रसिद्ध केलेली जेष्ठता सूची पुनश्च अंतिम स्वरुपात प्रसिद्ध करणेबाबत

उपविभाग निहाय पिण्याचे पाणी वाहतूक ई- निविदा-शुद्धिपत्रक

उपविभाग निहाय पिण्याचे पाणी वाहतूक ई- निविदा

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा लिपिक वर्गीय जुलै २०१६ निकाल पत्रक

जिल्ह्यातील गौणखनिज उत्खनणासाठी पर्यावरण अनुमती देणेबाबत मुल्यांकन समिती नियुक्तीबाबत जाहीर सूचना

जिल्हापरिषद/पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक -२०१७ गणांची रचना व आरक्षणाची सोडत

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (NPR) मधील माहितीची संगणक प्रणाली मधे डाटा एन्ट्री करण्यासंबंधी-ई-निविदा

महसूल अर्हता परीक्षा मे २०१६-निकालपत्रक

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२२२ पाथर्डी तालुक्यातील जमीन भूसंपादन अधीसुचना- मराठी / इंग्रजी

प्रारूप प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चिती याची प्रसिद्धी व त्यावरील हरकती दाखल करणे बाबत -जुलै २०१६

प्रधानमंत्री आवास योजना-घरकुल योजना अंमलबजावणीसाठी ई-निविदा

स्वातंत्र्य सैनिकाच्या पाल्यास अनुज्ञेय असलेल्या सवलतीबाबत माहिती

नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या प्रभाग रचना -जाहीर प्रगटन

कब्जा हक्क व भाडेपट्टा प्रदान जमीनी बाबत प्रपत्र अ व ब

टँकर द्वारे करण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठ्याबाबतचा दैनिक अहवाल

ग्रामपंचायत नि घोज ता-पारनेर येथील महिलांचे दारूबंदी बाबत सह्यांचे निवेदन कर्त्यांची यादी व शासन राजपत्र

शासकीय जमीन विविध संस्था/व्यक्ती यांना प्रधान केल्याबाबत माहिती आणि आदेश

रब्बी हंगामातील अंतिम पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असलेल्या गावांची यादी

जिल्हा प्रशिक्षण प्रोबोधिनी ७/१२ ग्रंथालय जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर / प्रेस नोट

रब्‍बी हंगामी पिकांची अंतिम पैसेवारी सन 2015-2016

शासकीय वाहनांचा जाहीर लिलाव २०१५-१६ अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क अहमदनगर

सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामातील ५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांची यादी आणि सवलती

जामखेड नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१५-१६-उमेदवारांचे शपथपत्र

महाराष्ट्र् जमीन महसुल अधिनियम १९६६ कलम ३६-अ- आदिवासी जमीन दुस-या बिगर आदिवासीला विक्रीस परवानगी

अहमदनगर स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदार संघातून महाराष्ट्र विधानपरिषदेसाठी निवडणूक २०१५-प्रतिज्ञापत्र

कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१५

ध्वनी प्रदूषण प्रधिकार्यांची यादी

Long term Notification of KK Range date 15/1/2016 to 14/1/2021-मराठी/इंग्रजी

दि.सासवड माळी शुगर फॅक्टरी लि.माळीनगर चे जमीनी संदर्भात जाहीर आवाहन

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे प्रकरण ४ चे पोटकलम 'ख' मधील १ ते १७ मुद्द्यांची माहिती अद्यावत करणेबाबत

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२२२ पाथर्डी तालुक्यातील येळी खरवंडी,बडेवाडी व मिड सांगवी जमीन भूसंपादन अधीसुचना- मराठी / इंग्रजी

सुशासन पुस्तिका जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाजाची आदर्श कार्यपद्धती (एस.ओ.पी.)

महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय पेसा (अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पंचायत विस्तार ) शासन परिपत्रके

घरोघरी तपासणी मोहिमेमध्ये मयत दुबार व स्थलांतरित असलेल्या मतदारांची वागल्नी साठी निश्चित केलेल्या नावांची यादी     aa  

अकस्‍मात मृत्‍यु केसेस जिल्‍हा अहमदनगर

शस्त्र परवाना माहिती इलेक्ट्रॅानिक स्वरुपात भरण्यासाठी आवश्यक फॉर्म

प्रेसनोट - नागरिक संपर्क केंद्र / Citizen Contact Centre

जिल्ह्यातील राज्य/राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या परवाना कक्षाची यादी( सुधारीत यादी समितीच्या अहवालानंतर प्रसिध्द करण्यात येईल)-जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
© 2015 copyright District Collector Office, Ahmednagar, All rights reserved
Disclaimer : This information is supplied by various departments. NIC will not be responsible for any information that may be incorrect.