h

      

स्वागत अहमदनगर जिल्हा

Notice Board(सुचना फलक)

रेती घाट निर्गती करिता तिसरा फेर ई-निविदा सह ई-लिलाव -सूचना (सरकारी किंमत 25 % ने कमी करून)

जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त,राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजना २०१४-१५-लाभार्थी निवड यादी-कुक्कुट/शेळी(१०)/शेळी(४० )

रेती घाट निर्गती करिता दुसरा फेर ई-निविदा सह ई-लिलाव -सूचना

अनुकंपा सामाइक प्रतीक्षा सूची- जानेवारी 2015 अखेर 

हमाल कंत्राट निविदा २०१४-२०१७

रेती घाट निर्गती करिता ई-टेंडरिंग कम ई-ऑक्शन -सूचना

लिपिक टंकलेखक यांची दि.१/१/२०१५ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी

दि.१/१/२०१४ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी १) अव्वल कारकून २) मंडळ अधिकारी

दि.१/१/२०१५ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी १) अव्वल कारकून २) मंडळ अधिकारी

महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय पेसा (अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पंचायत विस्तार ) शासन परिपत्रके

घरोघरी तपासणी मोहिमेमध्ये मयत दुबार व स्थलांतरित असलेल्या मतदारांची वगळनी साठी निश्चित केलेल्या नावांची यादी     

दि.१/१/२०१५ ते ३१/१२/२०१५ या कालावधीत नियतवयोमानानुसार निवृत्त होणारे अधिकारी व कर्मचारी

वाळू लिलाव सन २०१४-१५ (ई टेंडर -ई-लिलावाबाबत )

अहमदनगर जिल्हयात टँकर  द्वारा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेबाबत ई निविदा सूचना -२०१४-१५ प्रथम मुदतवाढ,व्दितीय मुदतवाढ ,शिर्डी उपविभाग फेरनिविदा

अहमदनगर जिल्हयातील मक्याच्या फेर जाहीर ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे विक्री करणेबाबत सूचना

छपाई व झेरॉक्स कामाकरिता ई निविदा सूचना

बायोमेट्रीक पध्‍दतीने रेशनिंगचे वाटप करणेकामी Hardware and Software पुरविणे
ई-निविदा सूचना (ऑनलाईन)

अहमदनगर जिल्हयात टँकर  द्वारा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेबाबत ई निविदा सूचना -२०१४-१५

महाराष्ट्र् जमीन महसुल अधिनियम १९६६ कलम ३६-अ- आदिवासी जमीन दुस-या बिगर आदिवासीला विक्रीस परवानगी

Sugar Allocation order for Oct-2014

अकस्‍मात मृत्‍यु केसेस जिल्‍हा अहमदनगर

शस्त्र परवाना माहिती इलेक्ट्रॅानिक स्वरुपात भरण्यासाठी आवश्यक फॉर्म

प्रेसनोट - नागरिक संपर्क केंद्र / Citizen Contact Centre

जिल्ह्यातील राज्य/राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या परवाना कक्षाची यादी( सुधारीत यादी समितीच्या अहवालानंतर प्रसिध्द करण्यात येईल)

VISION 2020 ( व्हिजन २०२०) 

 


h


Tel. Directory
महत्वाचे फोननंबर


Bus Time Table
बस वेळापत्रक

Rail Time Table
रेल्वे वेळापत्रक

Doctors/Hospitals
(डॉक्टर/दवाखाना)


Places to Visit
(पर्यटन स्थळे)

Rain Fall(पाऊस )

माजी खंडकरी/त्यांचे कायदेशीर वारस यांना जमीन वाटप


आधार नोंदणी ठिकाणांची यादी


National Human Rights Commission (NHRC)


साइट शोधा


इतर
IM
data portal
        dail portal

Collector,Ahmednagar
जिल्हाधिकारी

District Administration
जिल्हा प्रशासन

Collectors Of Ahmednagar
जिल्हाधिकारी (कालावधी)

NIC जिल्हा सुचना विज्ञान केंद्र)

Divisional Commissioner
विभागीय आयुक्त

D.I.C.(जिल्हा उद्योग केंद्र)

State Excise(अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, अहमदनगर)New
Prime Minister's Employment Generation Programme
  (पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना)

SERVICE AREA PLAN OF THE DISTRICT  
रस्ते विकास योजना सन 2001-20021

S
Property card


प्राचीन ऐतिहासिक स्मारके